Άρθρα και επιλεγμένα

Οι πρωτεύουςεσ, τα ςύνορα και η χτύςη των κρατών

Mokhtar-300x198

Η ςχϋςη ανϊμεςα ςτισ χώρεσ και τισ πρωτεύουςεσ τησ εύναι ςτενό. Και αυτό εύναι λογικό και το βλϋπουμε ςχεδόν ς’ όλεσ τισ χώρεσ. Πϊντα η πρωτεύουςα αποτελεύ την καρδιϊ μιασ χώρασ και αυτό δύνει η χώρα περιςςότερο ενδιαφϋρον ςτην πρωτεύουςϊ τησ, ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ πόλεισ. Αυτό όμωσ δεν ςημαύνει ότι η χώρα παραμελεύ τισ ϊλλεσ πόλεισ τησ ούτε τουσ ϊλλουσ πολύτεσ που μϋνουν εκτόσ πρωτεύουςασ. Χρειϊζεται όμωσ να αναφϋρουμε ότι η ανϊπτυξη τισ περιφερειακϋσ πόλεισ δεν εύναι μόνο ευθύνη τησ κυβϋρνηςησ, όμωσ η ευθύνη εύναι ολονών. Πρϋπει να ςυμϊλουν δηλαδό και οι μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ ςτο θϋμα αυτό και οι επιχειρηματύεσ και όλα τα υπουργεύα. Όλοι δηλαδό πρϋπει να ςυνεργϊζονται από κοινό και πολύ ςτενϊ για την ανϊπτυξη των περιφερειακών πόλεων. Αυτό θα μετατρϋψει την φύςησ των πόλεων αυτών και θα γύνουν πόλεισ υποδοχόσ και όχι το αντύθετο. Αν όμωσ δεν γύνει αυτό τότο το αποτϋλεςμα θα εύναι η μαζικό μετανϊςτευςη των πολιτών ςτην πρωτεύουςα. Επύςησ θα ϋχουμε και υποβαθμιςμϋσ και φτωχογειτονιϋσ και θα δημιουργηθεύ μια κοινωνύακαθαρϊ ταξικό και με το πϋραςμα του χρόνου θα δημιουργηθούν ςοβαρϊ προβλόματα που θα απαιτόςουν λύςεισ. Το κρϊτοσ δύνει μεγϊλο ενδιαφϋρουν ςτισπεριφερειακϋσ πόλεισ καιπροςπαθεύ να προςφϋρει όλεσ τισ απαραύτητεσ υπηρεςύεσ ςτισ περιφερειακϋσ πόλεισ,ςτην παιδεύα, υγεύα, ςτον πολιτιςμό και όλεσ τισ ανϊγκεσ που χρειϊζονται οι πολύτεσ των πόλεων τησ χώρασ, επύςησ θϋςεισ εργαςύασ. Αυτό θα δϋςει τουσ πολύτεσ με την πατρύδα τουσ. Αυτό που γύνεται ςε διϊφορεσ πόλεισ, ςτο Σινϊ, ςτο Ματρούχ, ςτην Ιςμαηλύα ςτο Χαλαώμπ και Σαλατύν και ς’ ϊλλεσ πόλεισ θα βοηθόςει επύςησ ςτην ςωςτό πληθυςμικϊ κατανομό. Αυτό θα βοηθόςει ςτο να υπϊρχει ιςορροπύα και θα προςφϋρει για κϊθε πολύτη μια ζωό αξιοπρεπό. Αυτό εύναι αναμφύβολα μια ϋνδειξη πολιτιςμού κϊθε ςύγχρονου κρϊτουσ.

Η ιςτορύα των ειδωλύων και η καταςτροφό των πολιτιςμών

Mokhtar-300x198

Αρχικϊ πρϋπει να τονύςουμε ότι δεν υπϊρχει μουςουλμϊνοσ ςτο πρόςωπο τησ γησ που να λατρεύει ϋνα ειδώλιο, ό που να διαδύδει την λατρεύα του. Στο ςημεύο αυτό θεωρούμε αναγαύο να αναφερόμαςτε ςτη απαγόρευςη τησ δημιουργύασ των ειδωλύων από το Ιςλϊμ. Η απαγόρευςη ϋγινε κυρύωσ για δυο λόγουσ, ο πρώτοσ όταν ότι οι ϊνθρωποι εκεύνη των εποχό όταν νεομουςουλμϊνοι, δηλαδό ϋχουν αςπαςτεύ το Ιςλϊμ πρόςφατα, ςε μια κοινωνύα όπου επικρατούςε, μϋχρι και τη ςτιγό που ϋγιναν μουςουλμϊνοι, η ειδωλολατρύα. Μόλιςτα, πολλού ειδωλολϊτρεσ θεωρούςαν πωσ η λατρεύα των ειδωλύων εύναι επειδό αυτϊ τα ειδώλια τουσ φϋρουν, όπωσ αναφϋρει και το Κορϊνι, πιο κοντϊ ςτο θεό. Ο δεύτεροσ λόγοσ εύναι ότι τα ειδώλια εκεύνη την εποχό τα ϋφτιαχναν οι ϊνθρωποι για να τα λατρεύουν, για αυτό οι ςύντροφοι του Προφότη τα κατϋςτρεψαν τα ειδώλια που όταν γύρω από την Κϊαμπα. Όμωσ, δεν ϋκαναν το ύδιο ς’ ϊλλουσ χώρα που κατϋλαβαν. Τώρα όμωσ βλϋπουμε ότι η ιςλαμικό Όμμα ϋχει αυτότη ςυμφορϊ, που φαύνεται ς’ αυτούσ τουσ ανθρώπουσ που καταςτρϋφουν τα πϊντα. Αυτού οι ϊνθρωποι εύναι αμόρφωτοι διότι με τισ πρϊξεισ τουσ δύνουν αφορμό ςτισ ιμπεριαλιςτικϋσ δυνϊμεισνα επεμβαύνουν ςτισ υποθϋςεισ μασ, όχι μόνο, αλλϊ και να καταλϊβουν τισ χώρεσ μασ. Η καταςτροφό που γύνεται εισ βϊροσ του πολιτιςμού που βρύςκεται ςτισ αραβικϋσ μασ χώρεσ, ϋχει ςκοπό να ςβόςει τον πολιτιςμό μασ τον ιςλαμικό και όχι μόνο αλλϊ και τον χριςιανικό. Αυτού οι ϊνθρωποι δεν ϋχουν κανϋνα όθοσ ούτε πςτεύουν ςε καμύα θρηςκεύα. Αυτού πιςτεύουν μόνο ςτο ςυμφϋρον και γι’ αυτούσ πϊντα ιςχύει, «ο ςκοπόσ αγιϊζει τα μϋςα». Το ζότημα εύναι ότι αυτού οι ϊνθρωποι δόθεν αυτοθεωρούνται μουςουλμϊνοι, όμωσ, το Ιςλϊμ δεν ϋχει καμύα ςχϋςη μαζύ τουσ. Αυτού κατϊφεραν με τισ βϊρβαρεσ πρϊξεισ τουσ να παραμορφώςουν την εικόνα του Ιςλϊμ. Τϋτοιοι ϊνθρωποι εύναι αφοςιωμϋνοι ςτον Σατανϊ. Άξιον αναφορϊσ εύναι ότι ο Μεγϊλοσ Ιμϊμησ και το Υπουργεύο των Βακουφύων αλλϊ και ο Ούκοσ του Ιφτϊα, τονύζουν ςυνϋχεια ότι δεν επιτρϋπεται να καταςτρϋφει κανεύσ κανϋναν πολιτιςμό η να πωλόςει τύποτα από τα αρχαύα αντικεύμενα διότι εύναι κληρονομιϊ. Ένα ακόμα ςημαντικό γεγονόσ που μασ κϊνει εντύπωςη εύναι ότι οι μεγϊλεσ δυτικϋσ δυνϊμεισ δεν δύνουν αρκετό ςημαςύα για να βοηθόςουν ςτην επύλυςη των προβλαμϊτων τησ αραβικόσ περιοχόσ. Αυτό μασ κϊνει εμασ να ελϋγχουμε τισ υποθϋςεισ μασ, και να ελϋγχουμε και το θϋμα των Φϊτωα. Δηλαδό να το αναλϊβουν οι ειδικεύ\υμϋνοι ϊνθρωποι.

Η ομορφιά, η ευθυμία και το καλό γούστο

Mokhtar-300x198

Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία που έχει πολιτισμό, είναι μια θρησκεία πληρότητας και ομορφιάς. Όλα τα κείμενά του και οι προσταγές του τεκμηριώνουν αυτό. Λέει ο Αλλάχ, «σας βρέχει από τους ουρανούς και σας ανθίζει πανέμορφουςκήπους που δεν θα μπορέσατε εσείς να φυτέψει τα δέντρά της. Μήπως υπάρχει άλλος θεός μαζί με τον Αλλάχ; Αυτοί οι άνθρωποι είναι περιπλανώμενοι».

Ο Αλλάχ είπης μας διατάζει να δείξουμε την ομοφιά που μαςχαρίζει ο ίδιος, λέει ο Αλλάχ «ω παιδιά του Αδάμ, πρέπει να ντυθείτε ώραια όταν είναι να πάτε στα τεμένη. Επίσης να τρώτε και να πίνετε χωρίς σπατάλες». Τονίζει ο Προφήτης το θέμα αυτό λέγοντας «ο Αλλάχ είναι ωραίος και του αρέσει η κάθε ομορφιά».

Η ομορφιά δεν είναι μόνο στα καρακτηριστικά του ανθρώπου αλλά είναι και στην συμπεριφορά του , λέει ο Προφήτης «να μην περιφρονείτε τίποτα του καλού. Το να χαμογελάς στο πρόσωπο του εν τη θρησεία αδελφού σου είναι μια καλή πράξη». Λέει επίσης για αυτό που μεταφέρει το καλό νέο στον αδελφό του «όποιος χαροποιεί έναν μουσουλμάνο με καλό νέο, ο Αλλάχ τον χαροποιεί καταλλήλως την ημέρα της κρίσεως».

Η ομορφιά δεν περιορίζεται όπως αναφέραμε παραπάνω στα χαρακτηριστικά ούτε στην εξωτερική επιφάνεια, όμως η ομορφιά μπορεί να είναι και εσωτερική. Τα όμορφα και καλά ήθη, αναφέρει ο Αλραφί’ε «η γυναίκα που είναι όμρφη και έχει καλή ήθη και είναι λογική, διευκολύνει την ζωή του καλού άνδρα».

Άξιον αναφοράς είναι οι παρακάτω στίχοι:

Όταν ένας άνθρωπος έχει καθαρή την τιμή του

Τότε οτιδήποτε φόρεμά του θα είναι ώραια

Μας σαρκάζουν επειδή είμαστε λίγοι

Και εμείς τους λέμε ότι ολίγοι πάντα οι γενναιόδωροι

Γι’ αυτό πρέπει να καλυτρέψουμε την συμπεριφορά μας με βάση το Ισλάμ και αυτό πρέπει να φαίνεται στο τριγύρω περιβάλλον μας, στο σχολείο,στους κήπους, στους δημόσιους χώρους. Σημαντικό είναι επίσης να γνωρίζει κανείς την αναγκαιότητα του καλού λόγου ως ένδειξη καλής συμπεριφοράς.

Το Κοράνι διατάζει σε πολλά σημεία τους πιστούς να διαλέγουν τις ωραίες και καλές εκφράσεις όταν απευθύνουν τον λόγο, διότι αυτό διαδίδει την αγάπη μέσα στην κοινωνία.

Η σωστή εκμετάλλευση των χρημάτων της ελεημοσύνης

Αναμφίβολα, αν υπάρχει σωστή εκμετάλλευση για τα χρήματα της ελεημοσύνης αυτό θα έχει θετικό αποτέλεσμα στους φτωχούς και όχι μόνο αλλά και για το γεγικό συμφέρον της πατρίδας. Και αν οι πλούσιοι εκπληρούν το καθήκον τους στον τομέα αυτό, να τάϊσουν φτωτούς και να τους ντύνουν επίσης να συμβάλουν δυναμικά στο να καλύψουν κατά το δυνατό τις μεγάλες ανάγκες της χώρας, τότε η ζωή στην κοινωνία μας σίγουρα θα αλλάξειπρος το καλύτερο. Και δεν θα υπάρχει κανένας ανθρώπος μέσα στην κοινωνία μας που να έχει ανάγκη. Λέει ο σύντροφος του Προφήτη, Αλή, την ευλογία του Αλλάχ να έχει, ο Ύψιστος Αλλάχ όριζε το μερίδιο του φτωχού στην περιουσία του πλουσίου. Αν βλέπει κάποιον φτωχό πεινασμένο, τότε να ξέρεις ότι υπάρχει ένας παραδδόπιστος δεν έβγαμε το μερίδιο που αναλογεί στους φτωχούς».

Επίσης αν υπάρχει σωστή εκμετάλλευση των βακουφίων, τότε η χάρες του Αλλάχ θα είναι διπλάσιες και αυτό δεν θα έχει μόνο θετικό αποτέλεσμα για τους ντόπιους φτωχούς, μπορεί όμως να επεκταθεί και να χρησιμεύσει άλλες γειτονικές μας χώρες που μας έχουν ανάγκη, όπως αυτές οι χώρες που μας συνδέει ο Νείλος μαζί τους. Αυτές οι χώρες μας έχουν ανάγκη σ’ όλα τα επίπεδα, και εμείς έχουμε ανάγκη την φιλία τους, διότι αυτό είναι μια ανάγκη εθνική διότι οι καλέςσχέσεις μαζί τους θα συμβάλει στην εθνικήμας ασφάλεια. Μπορούμε στο σημείο αυτό να πούμε με σιγουριά ότι υπάρχουν αρκετές οργανώσεις μη κυβερνητικές που διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο σ’ αυτό και αυτό είναι αξιέπαινο πράγμα.

Η ελεημοσύνη είναι υποχρεωτική στην περιουσία:

Η ελεημοσύνη είναι υποχρεωτική στην περιουσία, είναι επίσης βασικό στοιχείο στο Ισλάμ. Βλέουμε ότι το Κοράνι τονίζει αυτό το στοιχείο σε πολλά σημεία, «να τηρείτε τις προσευχές σαςκαι να δίνετε την προβλεπόμενη ελεημοσύνη». Αυτός που δεν δίνει την προβλεπόμη ελεημοσύνη της περιουσίας του θα τιμωρηθεί παραδειγματικά από τον Αλλάχ, όπως άλλωστε τονίζει σε διάφορα στημεία του Κορανίου.

Δεύτερον, το Ισλάμ καλεί τους πιστούς να κάνουν ευεργετικά έργα, λέει ο Αλλάχ, «αυτοί που μαζεύουν το ασημί και το χρυσάφι και δεν το ξοδεύουν για τον Αλλάχ, πες τους ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά».

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο Αλλάχ στο Ιερό Κοράνι, «Να που καλέστε να ξοδεύετε για χάρη του Αλλάχ, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι από σας που τσιγκουνεύουν. Η τσιγκουνιά τους τους μόνο τον εαυτόν τους υπηρεάζει αρνητικά, διότι ο Αλλάχ είναι πάμπλουτος ενώ εσείς είστε φτωχοί και τον έχετε παντα ανάγκη».

Το πρόβλημα και η επίλυσή του:

Το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται σ’ αυτόν που δίνει την ελεημοσύνη, ή σ’ αυτόν που την παίρει απευθείας, ή στον μεσολλαβητή, είτε είναι άνθρωπος είναι οργάνωση. Το πρόβλημα μπορεί να προκύπτει από αυτόν που δίνει την ελεημοσύνη, είναι να μην την βγάζει καθόλου ή και να την δίνει σ’ αυτούς που δεν δικαιούνται. Γι’ αυτό πρέπει ο θρησκευτικός λόγος να δίνει μεγάλη έμφαση στην ελεημοσύνη και να επικεντρώνει την προσοχή στην τιμωρία γι’ όποιον ή όποια αρνείται να την τηρεί.επίσης πρέπει να τονίζει ο θρησκευτικός λόγος την σημαντικότητα να να γωρίσει ο ευεργέτης σ’ ποιον δίνει την ελεημοσύνη, και έτσι θα εκπληρώσει σωστά και πλήρως το χρεός του μπροστά στον Αλλάχ και στην κοινωνία του.

Μπορεί είσης το πρόβλημα να είναι σ’ αυτόν που δέχεται την ελεημοσύνη, διότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ανάγκη και παρόλα αυτά προσπαθούν να την παίρνουν, χωρίς να συλλογιστούν ότι αυτό που κάνουν είναι αμαρτία. Λέει ο Προφήτης για να δείξειτην σημαντικότητα αυτού του γεγονότος, «αυτός που ζητεί ελεημοσύνη ντροπιάζει τον εαυτόν του, αν επιθυμεί μπορεί να προφυλάξει την τιμή του και αν δεν θέλει ας μην το κάνει». Στο σημείο αυτό θεωρούμε αναγαίο να αναφέρουμε στους παρακάτω στίχους του Αλή,

Να κουβαλάω βράχους από την κορυφή του βουνού

                                                            Καλύτερα για μένα από τις ελεημοσύνες των ανθρώπων

Λένε πώς είναι ντροπή να κερδίζει κανείς από τον κόπο του

                                                            Λέω η ντροπή είναι να ζητήσει κανείς (ελεημοσύνες).

Γι’ αυτό αν δεν δικαιούται ο άνθρωπος την ελεημοσύνη, τότε δεν μπορεί να την παίρνει.

Το τρίτο πρόβλημα, είναι το πώς να μαζεύεται η ελεημοσύνη και πώς πρέπει να μοιράζεται. Θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι παρά το σημαντικό ρόπο που διαδραματίζουν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην κοινωνία και στις ευεργετικές πράξεις που παρέχουν στην κοινωνία, χρειάζονται οι εξής:

  • Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη από τον κρατικό μηχανισμό και πρέπει αυτέςοι οργανώσεις να παρουσιάσουν με σαφήνεια τον προϋπολογισμός και τα έξοδά τους.
  • Να υπάρχει ακριβής αναφορά για την γεωγραφική τοποθέτηση των οργανώσεων αυτών και τον τύπο της λειτουργίας τους.
  • Να συνδυάσει το Υπουργείο κοινωνικής αλληλεγγύης τους ευεργέτες με τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη σ’ όλη την χώρα. Αυτό θα βοηθήσει στην σωστή λειτουργία και για να πάρει το επίδομα αυτός που πράγματι έχει ανάγκη.
  • Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως για παράδειγμα να αναλάβει μια μη κυβερνητική οργάνωση να τάϊσει τους φτωχούς, ή την γιατρική κάλυψη των οικονομικά ασθενέστερων, και αυτό προσπαθεί να κάνει το Υπουργείο των Βακουφίων.