Habari Muhimu Zilizotufikia

Hatari za ulinganio potofu na umuhimu wa kuuzuia kwa ajili ya
upatikanaji wa amani na utulivu
29 Safar 1437 H.
Sawa na 11 Disemba 2015 A.D

awkaf

Kwanza: Mambo muhimu

 1. Neema ya amani na utulivu.
 2. Utulivu wa nchi ni katika mambo ya lazima kisheria na kitaifa.
 3. Vitendea kazi vya utulivu katika taifa.
 1. Raia kuipenda nchi yake.
 2. Kueneza upendo na msaada kati ya watu.
 3. Kuwasikiliza na kuwatii viongozi wa nchi kwa lile atakalo Mwenyezi Mungu, na kulitumikia taifa.

 

 1. Kujiepusha na fitina.
 2. Hatari ya ulinganio potofu kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii.
 3. Ulazima wa kuzuia ulinganio huu.

Pili: Dalili

Ndani ya Kurani Tukufu

 1. Mwenyezi Mungu anasema : { Na alipo sema Ibrahim: Ee Mola wangu Mlezi! Ufanye huu uwe mji wa amani, na uwaruzuku watu wake matunda.. } Albaqara aya ya 126.
 2. Mwenyezi Mungu anasema : { Na Ibrahim alipo sema: Ewe Mola wangu Mlezi! Ujaalie mji huu uwe wa amani, na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu.} Ibrahim aya ya 35.
 3. Mwenyezi Mungu anasema : {Wale ambao wameamini, na hawakuchanganya imani yao na dhulma – hao ndio watakao pata amani na wao ndio walio ongoka. } Al an aam aya ya 82.
 4. Mwenyezi Mungu anasema : {1. Kwa walivyo zoea Maqureshi. Kuzoea kwao safari za siku za baridi na siku za joto. 3 Basi nawamuabudu Mola Mlezi wa Nyumba hii, 4. Ambaye anawalisha wasipate njaa, na anawalinda na khofu.} Quraish aya ya 1-4.
 5. Mwenyezi Mungu anasema : { Je! Kwani Sisi hatukuwaweka imara katika pahala patakatifu, penye amani, ambapo huletewa matunda ya kila aina kuwa ni riziki itokayo kwetu? Lakini wengi wao hawajui.} Al qaswas aya ya 57.
 6. Mwenyezi Mungu anasema : { Je! Hawaoni ya kwamba tumeifanya nchi takatifu ina amani, na hali watu wengine wananyakuliwa kote kwa majirani zao? Je! Wanaamini upotovu, na neema za Mwenyezi Mungu wanazikataa? } Al ankabuut aya ya 67.
 7. Mwenyezi Mungu anasema : { Na baina yao na miji mingine tuliyo ibariki tuliweka miji iliyo dhaahiri, na tukaweka humo vituo vya safari. Tukawaambia: Nendeni humo usiku na mchana kwa amani } Sabaa aya 18.
 8. Mwenyezi Mungu anasema : { Walio ambiwa na watu: Kuna watu wamekukusanyikieni, waogopeni! Hayo yakawazidishia Imani, wakasema: Mwenyezi Mungu anatutosha, naye ni mbora wa kutegemewa } Al imraan 173.
 9. Mwenyezi Mungu anasema : { Na jikingeni na Fitna ambayo haitowasibu walio dhulumu peke yao kati yenu. Na jueni kuwa Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu. } Al anfaa aya 25.
 10. Mwenyezi Mungu anasema : { Kwa hakika wale wanao penda uenee uchafu kwa walio amini, watapata adhabu chungu katika dunia na Akhera. Na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui.} Al nuur aya 19.
 11. Mwenyezi Mungu anasema : { Enyi mlio amini! Mt’iini Mwenyezi Mungu, na mt’iini Mtume na wenye madaraka katika nyinyi. Na mkizozana katika jambo basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume, ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema.} Al nisaa 59.
 12. Mwenyezi Mungu anasema : {Na linapo wafikia jambo lolote lilio khusu amani au la kitisho wao hulitangaza. Na lau kuwa wangeli lipeleka kwa Mtume na kwa wenye mamlaka kati yao, wale wanao chunguza wangeli lijua. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehema yake mngeli mfuata Shet’ani ila wachache wenu tu.} Al nisaa 83.

Hadithi za Mtume (Saw)

 

 1. Kutoka kwa Ibnu Ubayd llah bin Mehsan Al-hatmiy, kutoka kwa baba yake, amesema, amesema Mtume (Saw): “ atakaeamka hali ya kuwa yupo salama katika nafsi yake, ana siha katika mwili wake, na ana chakula cha siku yake basi kama kamba amemilikishwa dunia”. (Imepokewa na Tirmidhy).
 1. Kutoka kwa Ibn Abbas (Mwenyezi Mungu amwie radhi), amesema, amemsikia Mtume (Saw) anasema: “ macho mawili hayataguswa na moto; jicho lililolia kwa ajili ya kumuogopa Mwenyezi Mungu na jicho lililokesha kulinda kwenye njia ya Mwenyezi Mungu”.
 1. Kutoka kwa Abdullah bin Ady bin Hamraa, amesema: nimemuona Mtume (Saw) amesimama katika eneo la Haz-wara akasema: “ hakika eneo hili ni eneo bora katika maeneo ya ardhi ya Mwenyezi Mungu, na eneo lipendwalo na Mwenyezi Mungu, na lau kama nisingelikuwa nimefukuzwa hapa, basi nisingelitoka”. (Kitabu cha Ahmed na Tirmidhy). Haz-wara hili ni eneo lililopo nchini Makka.
 1. Kutoka kwa ibn Abbas (Mwenyezi Mungu awawie radhi) amesema: amesema Mtume (Saw) kuhusu Makka: “Mji bora ulioje na niupendao na lau kama watu wangu hawakunifukuza basi nisingelikaa katika mji mwengine” (Imepokewa na Tirmidhy).
 1. Kutoka kwa Aisha (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: Mtume (Saw) amesema: “Ewe (Mwenyezi Mungu tupendezeshe kuupenda mji wa Madina kama ulivyotupendezesha kuupenda mji wa Makka. (Imepokewa na Bukhari).
 1. Kutoka kwa Abi Hurayra (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: amemsikia Mtume (Saw) akisema: “atakaenitii mimi basi hakika amemtii Mwenyezi Mungu, na atakaeniasi basi hakika amemuasi Mwenyezi Mungu, na atakaemtii kiongozi basi amenitii mimi, na atakaemuasi kiongozi basi ameniasi mimi, kwani kiongozi ni kizuizi hupambana kwa ajili yao na humuogopa Mwenyezi Mungu kwa ajili yao, na pindi akiamrisha kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya uadilifu atapata malipo mema kwa hilo, na iwapo atakuwa kinyume na hivyo basi mzigo huwa ni wake. (Imepokewa na Bukhari).
 1. Kutoka kwa Abi Hurayra (Mwenyezi Mungu amwie radhi), kutoka kwa Mtume (Saw) amesema: “atakaejitoa katika utiifu na kuachana na kundi (umoja) kisha akafariki, basi huwa kafariki katika kifo cha kijahilia, na yeyote atakaepigana chini ya bendera ya upofu, hukasirika kwa ajili ya koo yake au huendeleza chuki au kutaka ushindi kwa koo yake kisha akafariki, basi huwa kafariki katika kifo cha kijahilia. Na yeyote katika umma wangu akatoka akawa anawapiga wema na waovu na wala hakuna anaesalimika nae na wala hatimizi ahadi kwa wenye ahadi ya ulinzi, basi huyo si katika mimi na mimi si katika yeye. (Imepokewa na Muslim).
 1. Kutoka kwa Abi Hurayra (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: “amesema Mtume (Saw): “ Itakujakuwa fitina kiasi ambacho fitina ya aliyekaa ni bora kuliko fitina ya aliyesimama. na fitina ya aliyesimama ni bora kuliko ya anaetembea. na fitina ya anaetembea ni bora kuliko fitina ya anaeieneza. Yoyote mwenye kutafuta utukufu kutokana na fitina hiyo basi ataupata. Na mwenye kupata kimbilio basi ajilinde kwa kimbilio hilo. (Imepokewa na Bukhari na Muslim).

Tatu: Maudhui

 

Hakika miongoni mwa neema kubwa za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni neema ya usalama na utulivu, bila ya hizo akili na nafsi ya mwanadamu hautulizani, na katu hatopata furaha ulimwenguni hata kama atakuwa anamiliki dunia na vilivyomo, kwani bila shaka furaha na neema ya ulimwengu ni kuwepo kwa amani na utulivu, kwani katika hadithi ya Mtume (Saw) : “ atakaeamka hali ya kuwa yupo salama katika nafsi yake, ana siha katika mwili wake, na ana chakula cha siku yake basi kama kwamba amemilikishwa dunia”. (Imepokewa na Tirmidhy).

Neema ya amani na utulivu ni matakwa ya kila kiumbe ulimwenguni, hata nabii ibrahim (amani iwe juu yake) aliwaombea watu wake aliposema. {Na alipo sema Ibrahim: Ee Mola wangu Mlezi! Ufanye huu uwe mji wa amani, na uwaruzuku watu wake matunda, wale wanao muamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho.} Albaqara aya 126.

Hapa nabii Ibrahim (amani iwe juu yake) anamuomba Mwenyezi Mungu aibariki Makka kwa amani na pato (rizki), na katanguliza kuomba amani kabla ya rizki kwa sababu rizki haitokuwa na utamu wake pindi ikikosekana amani, kupitia amani mwanadamu hupata utulivu na anahisi umuhimu wa maisha. Naye Mwenyezi Mungu akamuitikia mtume wake na kipenzi chake kwa kuifanya Makka kuwa ni sehemu tulivu kwa uwezo wake na utashi wake, na kuifanya nchi ya uisilamu, na hii yote ni kwa baraka za maombi ya nabii Ibrahim (amani iwe juu yake). Si hivyo tu bali nabii Ibrahim (amani iwe juu yake) ametanguliza neema ya usalama –amani – kabla ya tauhidi, akasema {Na Ibrahim alipo sema: Ewe Mola wangu Mlezi! Ujaalie mji huu uwe wa amani, na uniepushe mimi na wanangu na kuabudu masanamu.} Ibrahim aya 35.

Na kama Mwenyezi Mungu mtukufu alivyowaneemesha makuraish kwa neema hii kubwa, akawapa maisha mazuri na utulivu katika nchi, Mwenyezi Mungu amesema :{3.Basi nawamuabudu Mola Mlezi wa Nyumba hii. 4. Ambaye anawalisha wasipate njaa, na anawalinda na khofu.} Quraesh aya 3-4.

Na kama alivyowaneemesha kwa kuifanya Al kaaba kuwa ni mahala pa utulivu, Mwenyezi Mungu anasema {Je! Hawaoni ya kwamba tumeifanya nchi takatifu ina amani, na hali watu wengine wananyakuliwa kote kwa majirani zao? Je! Wanaamini upotovu, na neema za Mwenyezi Mungu wanazikataa?} Al ankabuut 67.

Kupitia amani na utulivu taifa hukua na watu hupata utulivu wa maisha yao na utafutaji wa riziki zao, taifa nalo huendelea pamoja na jamii, uchumi pia hukua, na haya tayari Mwenyezi Mungu ameshayaeleza katika Kurani tukufu wakati alipowaneemeha watu wa Saba-a kwa neema ya amani na utulivu, akasema {Na baina yao na miji mingine tuliyo ibariki tuliweka miji iliyo dhaahiri, na tukaweka humo vituo vya safari. Tukawaambia: Nendeni humo usiku na mchana kwa amani.} Saba-a aya 18.

Hakuna taifa lililotangulia miongoni mwa mataifa, na wala jamii miongoni mwa jamii isipokuwa amani na utulivu upo kwa raia zake.

Kuyumba kwa amani na utulivu huathiri pakubwa taifa na raia hata katika ibada – ambayo ni lengo kuu la kuumbwa wanadamu – kwa ajili hiyo, hata sala isaliwayo wakati wa wasiwasi (sala ya hofu) ipo tafauti na sala isaliwayo wakati wa amani kimuundo na kimatendo. Na hata ibada ya kuhiji pia inashurutishwa kuwepo na amani njiani, na kama njia itakuwa haina amani basi ibada ya hijja huwa si lazima kuitimiza, hapa tunafahamu kuwa, hata ibada haitokamilika kama itakiwavyo pindi tu pakiwa na ukosefu wa amani na utulivu.

Amani na utulivu ukiwepo katika taifa na ikawa kila mmoja yupo salama yeye mwenyewe, mali zake, heshima yake, bila shaka jamii hii wataishi katika utulivu wa hali ya juu kabisa, pasi na hofu wala wasiwasi, na jamii itanufaika kwa maendeleo na ukuaji, na maendeleo ni vitu vya lazima kisheria na ni matakwa ya taifa pia ni lengo kuu na muhimu miongoni mwa malengo ya dini tukufu.

Vitendea kazi vya kuleta utulivu: raia inamlazimu aipende nchi yake ambayo anaishi kwa uhuru unaokubalika, na ahisi umuhimu wa taifa ambalo amekulia katika mchanga wake, na hivi ndivyo alivyopiga mfano Mtume (Saw) kivitendo, wakati anahama Makka Tukufu na kuhamia Madina Munawara,  kwani Mtume (Saw) ametufundisha mapenzi ya taifa na ubora wa kujifaharisha nalo, na mapenzi yake (Saw) juu ya nchi yake ya Makka na hisia zake juu ya taifa hilo ilikuwa ni jambo kubwa, pamoja na ubaya wa watu wake, akasema ingawa ameathirika kuliacha: {Hakika hii ni ardhi bora ya Mwenyezi Mungu na ni ardhi ya Mwenyezi Mungu niipendayo na lau kama watu wangu hawakunifukuza basi nisingelitoka.” (Kitabu cha Ahmad na Tirmidhy).

Na katika mapokezi ya Ibni Abbas (Mwenyezi Mungu awawie radhi) amesema: amesema Mtume (Saw) kuhusu Makka” (“ Mji bora ulioje na niupendao na lau kama watu wangu hawakunifukuza basi nisingelikaa katika mji mwengine” (Imepokewa na Tirmidhy).

Na alipohamia Mtume (Saw) katika mji wa Madina akaanza kujenga taifa la kisasa kwa lengo la kuwafundisha masahaba zake na ulimwengu kwa ujumla ya kuwa taifa halijengwi isipokuwa kwa wale wenye kulipenda, na dua yake kubwa ilikuwa kama ilivyokuja kutoka kwa mama wa waumini Aisha (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: amesema Mtume (Saw) “ Ewe Mwenyezi Mungu tupendezeshee mji wa Madina kama ulivyotupendezeshea mji wa Makka au zaidi”. (Imepokewa na Bukhari)

Na Mtume (Saw) hakuwa akitaka kuonesha upendo wa taifa isipokuwa kutaka kuwepo kwa amani na utulivu ili kila mmoja awe na usalama.

Kwa ajili hiyo ni lazima kwa kila raia ahifadhi taifa lake na alipende na alilinde pia alitetee, na asimamie wajibu wake na majukumu yake kwa ajili ya taifa. Taifa kwa mtazamo wa kiisilamu ni kitu kikubwa sana na kuzembea kuhusu haki ya taifa ni hatari sana, kwa ajili hiyo, Mtume (Saw) amempa cheo kila ambae atahifadhi utulivu wa taifa lake na kujitolea muhanga kwa ajili yake, kwani Mwenyezi Mungu hatomuadhibu na wala moto hautogusa macho yake, kwani malipo huwa sana na matendo.

Imepokewa na Ibn Abbas (Mwenyezi Mungu awawie radhi amesema: nimemsikia Mtume (Saw) akisema; “ macho mawili hayataguswa na moto; jicho lililolia kwa ajili ya kumuogopa Mwenyezi Mungu na jicho lililokesha kulinda kwenye njia ya Mwenyezi Mungu”. (Imepokewa na Tirmidhy).

Kulipenda taifa ni katika mambo muhimu sana yaletayo utulivu nchini kwa jamii yoyote, kwani mtu akilipenda taifa lake na akihisi jukumu lake la kuhifadhi amani na utulivu na wala hayuko pamoja na wanaoliharibu katika  wenye kuhubiri, kwani mwanadamu akipata utulivu ndani ya nchi yake basi pia utulivu wa nafsi yake utakuwepo na ataleta mafanikio katika kazi zake na chumo lake.

Na katika vitendea kazi vya utulivu: ni kueneza upendo, ushirikiano kati ya watu, Mtume (Saw) anasema “ Muumini kwa muumini mwenziwe ni sawa na jengo hushikana wenyewe kwa wenyewe na kisha akagandisha vidole vyake” (imepokewa na Bukhari na Muslim).

Na kujiepusha na tofauti na migongano, kwani hiyo ni shari inayowapelekea kwenye mgawanyiko na upotevu, Mwenyezi Mungu anasema (Na mt’iini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, wala msizozane mkaingiwa woga, na zikapotea nguvu zenu. Na subirini. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanao subiri) Al anfaal 46.

Tujiepushe sana na ushabiki au vikundi vikundi kwani hivyo ni shari ipelekeayo kusambaratika kwa jamii, na inapasa kuunga jamii na kuwepo ushirikiano ili amani na utulivu uwepo na hivi ndivyo alivyoamrisha Mwenyezi Mungu {Na saidianeni katika wema na uchamungu. Wala msisaidiane katika dhambi na uadui. Na mcheni Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu. } Almaaidah aya 2.

Na katika mambo muhimu ambayo husaidia kuleta utulivu nchini: ni kuwatii wenye madaraka bila ya kuasi Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu anasema {Enyi mlio amini! Mt’iini Mwenyezi Mungu, na mt’iini Mtume na wenye madaraka katika nyinyi. Na mkizozana katika jambo basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume, ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema} Alnisaa 59.

Kwani wenye madaraka ni kama kivuli cha Mwenyezi Mungu katika ardhi, kama alivyosema Mtume (Saw) “viongozi ni kivuli cha Mwenyezi Mungu katika ardhi, yeyote atakaewakarimu naye atakirimiwa na Mwenyezi Mungu na atakaewadhalilisha, nae atadhalilishwa na Mwenyezi Mungu”. Imepokewa na Tabariy na Bayhaqiy.

Na pia Mtume (Saw) amesema, “yeyote atakaemkirimu kiongozi atendae kwa ajili ya Mwenyezi Mungu duniani, basi naye Mwenyezi Mungu atamkirimu siku ya kiyama, na yeyote atakaemdhalilisha kiongozi atendae kwa ajili ya Mwenyezi Mungu basi naye atadhalilishwa siku ya kiyama”. (Imepokewa na Ahmad)

Hakika kumtii kiongozi ni kwa kumtii Mwenyezi Mungu na kwa masilahi ya taifa na kwa imani ya waisilamu, na kiongozi akimrisha au kukataza itapasa kumtii pindi tu si katika maasi ya Mwenyezi Mungu. Imepokewa na Abi Hurayra (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema, amemsikia Mtume (Saw): “ yeyote atakaenitii mimi basi amemtii Mwenyezi Mungu, na yeyote atakaeniasi basi amemuasi Mwenyezi Mungu, na yeyote atakaemtii kiongozi basi amenitii mimi, na yeyote atakae muasi kiongozi basi ameniasi mimi, kwani kiongozi ni kizuizi hupambana kwa ajili yao na humuogopa Mwenyezi Mungu kwa ajili yao, na pindi akiamrisha kumtii Mwenyezi Mungu na kufanya uadilifu atapata malipo mema kwa hilo, na iwapo atakuwa kinyume na hivyo basi mzigo huwa ni wake.” (Imepokewa na Bukhari). Kinachokusudiwa ni kumtii kiongozi bila ya kumuasi Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutengeneza dini na dunia.

Kwa ajili hiyo ni wajibu wa raia kusikia na kutii viongozi, na wala asitengane na kundi la waisilamu, imepokewa kutoka kwa Abi Hurayra, kutoka kwa Mtume (Saw) kwamba yeye amesema: “atakaejitoa katika utiifu na kuachana na kundi (umoja) kisha akafariki, basi huwa kafariki katika kifo cha kijahilia, na yeyote atakaepigana chini ya bendera ya upofu, hukasirika kwa ajili ya koo yake au huendeleza chuki au kutaka ushindi kwa koo yake kisha akafariki, basi huwa kafariki katika kifo cha kijahilia. Na yeyote katika umma wangu akatoka akawa anawapiga wema na waovu na wala hakuna anaesalimika nae na wala hatimizi ahadi kwa wenye ahadi ya ulinzi, basi huyo si katika mimi na mimi si katika yeye. (Imepokewa na Muslim).

Na huenda sababu ya kulazimika kuwatii na kuwasikiliza viongozi ni kwa vile iwapo wataacha mema basi  hapo ndipo italazimu kutowatii kwani kufanya hivyo kutapelekea kuzidi uasi, na kitakiwacho ni kunasihiana ambako kuko kwa njia tofauti zilizo salama na za kidemokrasia, na hii ni kwa ajili ya kufanya neno la umma liwe ni moja, na kuzuia mipasuko na makundi, ambayo huenda yakasababisha mauaji, umwagaji wa damu, kuvunjiana heshima, kufanya yaliyoharamishwa, kuangamiza taifa, kupoteza mali, kudhoofisha ushirikiano na haya yote yapo wazi kwa kila mtu kwa sababu ya  matatizo yaliyosababishwa kwa kutowasikiliza viongozi.

Na katika mambo makubwa yanayoondosha utulivu wa taifa: ni kueneza fitina ambazo zinapelekea kuondoka kwa neema na kuleta maafa, na kukata ushirikiano kati ya mataifa na mengine, na kueneza machafu na kuondosha mazuri, na kutangaza roho ya uadui na chuki na kuacha kueneza roho ya upendo na undugu.

Fitina ni moto wenye kuangamiza kikavu na kibichi, yenye kutenganisha kati ya mtu na mwengine, mama na mwanawe, mtu na mkewe, na inampelekea mja kuacha kumtii Mola wake. Na yeyote anaechochea fitina ni amelaanika, na muenezaji wake ni mtu fitina mwenye kuharibu hali njema na kuzifanya kuwa mbaya, ama muuaji na aliyeuliwa wote watafikia motoni na ni makazi mabaya yaliyoje.

Kwa ajili hiyo, uisilamu umefanya pupa kubwa zaidi ili kuepukana na fitina, na Mtume (Saw) ametuelekeza maelekezo ya kuweza kuepukana na fitina, na kumfundisha muisilamu ni namna gani ataweza kutaamali na fitina. Kwani imepokewa kutoka kwa Abdallah Bin Amru bin Al-as (Mwenyezi Mungu awawie radhi), hakika ya Mtume (Saw) amesema: “ itakuwaje pindi mukifikwa na wakati, ambao watu watapetwa na wakabaki wabaya kati yao wametimizi  ahadi zao na amana zao, kisha wakahitilafiana hata wakawa kama hivi” akakutanisha vidole vyake, masahaba wakasema, unatuamrisha nini ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Akasema: “ Kichukueni mukijuacho kuwa ni haki, na kiacheni mukichukiacho, na mukubali jambo mulionalo ndilo na kuacha mambo (mabaya) yatendwayo na wengi.

Shime tena shime kuhifadhi umoja wa taifa. Na tahadhari kisha tahadhari na fitina zilizo wazi na zilizo jificha, kwani hata Mwenyezi Mungu ametuhadharisha nazo katika sehemu nyingi ndani ya Kurani, na katika hizo ni kama alivyosema kuwa fitina ikifika mahala huwa haibagui katia ya aiungae mkono na aipingae, akasema { Na jikingeni na Fitina ambayo haitowasibu walio dhulumu peke yao kati yenu. Na jueni kuwa Mwenyezi Mungu ni Mkali wa kuadhibu.} Al anfaal 25.

Pia naye Mtume (Saw) ametuhadharisha sana, imepokewa kutoka kwa hudhaifa (Mwenyezi Mungu amwie radhi, amesema, amemsikia Mtume (Saw) akisema: “ fitina hupita nyoyoni kama nyoyo za mkeka wenye nyuzi nyuzi wazi, nyoyo yoyote itakayoikubali, basi huwekewa kidoto cheusi na nyoyo yoyote itakayoikataa huwekewa kidoto cheupe hata huwa cheupe mfano wa almasi, mtu huyo hatodhuriwa na fitina kwa muda wote wa kuwepo mbingu na ardhi. (Imepokewa na Muslim)

Kutoka kwa Abi Hurayra (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: “amesema Mtume (Saw): “ Itakujakuwa fitina kiasi ambacho fitina ya aliyekaa ni bora kuliko fitina ya aliyesimama. na fitina ya aliyesimama ni bora kuliko ya anaetembea. na fitina ya anaetembea ni bora kuliko fitina ya anaeieneza. Yoyote mwenye kutafuta utukufu kutokana na fitina hiyo basi ataupata. Na mwenye kupata kimbilio basi ajilinde kwa kimbilio hilo.  (Imepokewa na Bukhari na Muslim).

Hakika ni wajibu kwa mwisilamu mwenye akili ajiepushe na fitina na kiali lenye kupelekea fitina, na ataamali na fitina kwa hadhari sana, kwani imepokewa na Anas (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema; amesema Mtume (Saw) kuwambia Maanswari: “ Mutakuja kuona baada yangu athari, basi kuweni na subira mpaka mutakapokutana nami, na ahadi yenu ni kunywa katika hodhi. Hapa Mtume (Saw) anakusudia kuwa wataona athari za mambo ya kuliwaza ya kidunia, na wasio wema watafadhilishwa zaidi wa walio wema,na hawatokuwa na nafasi.

Kufunga njia zinazopelekea katika fitina na kujikinga nazo ni kitu kitakiwacho kwa muisilamu ambae anataka kufanikiwa duniani na akhera, na hivyo ndivyo Mtume (Saw) anamsifia anaechukua hadhari na kujiepusha kuzama katika fitina kadiri ya uwezo wake.

Kutoka kwa Abi Hurayra (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: “amesema Mtume (Saw): “ Itakujakuwa fitina kiasi ambacho fitina ya aliyekaa ni bora kuliko fitina ya aliyesimama, na fitina ya aliyesimama ni bora kuliko ya anaetembea, na fitina ya anaetembea ni bora kuliko fitina ya anaeieneza, yoyote mwenye kutafuta utukufu kutokana na fitina hiyo basi ataupata, Na mwenye kupata kimbilio basi ajilinde kwa kimbilio hilo.  (Imepokewa na Bukhari na Muslim).

Na kujikinga na fitina kutatokana na kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na maamrisho ya Mtume wake (Saw), na kuwa pamoja na jamaa na kuwatii viongozi kwa wema. Na kwa ajili ya masilahi ya taifa, hivyo basi, Mwenyezi Mungu amemtahadharisha mwenye kuacha jamaa na kuzama katika fitina duniani ya kuwa atakumbana na adhabu iliyo kali. Mwenyezi Mungu anasema {Basi nawatahadhari wanao khalifu amri yake, usije ukawapata msiba au ikawapata adhabu chungu} Alnuur 63.

Ni wajibu wa kila mmoja wetu kusaidiana kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu lilobarikiwa, kujitahidi kulitukuza kwa kufaya juhudi na kuhifadhi mali zake na kuzingatia tabia na maadili yake, kanuni na sheria zake ili tupate kujiinua kwa kuhifadhi usalama wetu na utulivu wetu. Raia mwema ni yule mwenye kujenga nchi yake na kuleta utulivu na kuuhifadhi na wala hawi pamoja na watu wenye nyoyo za msilahi yao ya kibinafsi, na wenye ulinganio potofu wenye kubomoa na ambao wanafanya kazi ya kuliharibu taifa na kueneza fujo.

 Mwenyezi Mungu anasema, {Na shikamaneni kwa Kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane. Na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu: vile mlivyo kuwa nyinyi kwa nyinyi maadui naye akaziunganisha nyoyo zenu; kwa neema yake mkawa ndugu. Na mlikuwa ukingoni mwa shimo la Moto, naye akakuokoeni nalo. Namna hivi Mwenyezi Mungu anakubainishieni Ishara zake ili mpate kuongoka.} Al imran aya ya 103.

Na miongoni mwa fitina kubwa zenye kupoteza amani na utulivu ndani ya jamii: ni ulinganio potofu ambao unaotolewa na wenye imani dhaifu, ambao hawana upendo na taifa lao na wenye misimamo mikali ambao kazi yao ni kuhakikisha kuisambaratisha jamii na kuleta hali ya misukosuko ndani yake, na kubomoa nguzo zake na kuharibu vyanzo vyake. Na pia hawatosheki na mipango yao miovu ya kuangamiza ambayo lengo kuu ni kuliangusha taifa na kupoteza utulivu wake.

Na hatari kubwa iliyoje ndani ya taifa ambayo hupelekea kuwepo mtafaruku ni kule kuitumia dini vibaya, na kuzidisha yasiyokuwemo na matumizi mabaya ya ulinganio usio na malengo au kwa hutuba za midomoni tu au kwa majadiliano mengi yasiyo na matokeo yoyote muhimu. Na hivi karibuni sauti nyingi potofu na zenye kuharibu zimesikika ambazo zinaita bila ya hata haya kuharibu taifa, kumwaga damu, na kuwahofisha walio katika usalama na kueneza machafu. Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema katika kitabu chake kitukufu {Kwa hakika wale wanao penda uenee uchafu kwa walio amini, watapata adhabu chungu katika dunia na Akhera. Na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui.} Al nuur 19.

Ulinganio huu potofu ambao wenye wana malengo ya kuiharibu jamii na kueneza fujo na kupoteza umuhimu wa kuwepo kwa sheria ni moja wapo ya hatari kubwa tena sana za kupoteza usalama ndani ya taifa, na ni moja wapo wa umuhimu wa kuamsha moto za kuwepo vitndo vya kigaidi, na huifanya jamii isifike kwa sifa zisizostahiki. Hakika ulinganio huo ambao wanaoueneza unapelekea kuwepo fitina kubwa ambayo itayumbisha taifa na waja pia kwa kuwepo mauaji, uharibifu, kuyumbisha hali ya usalama kati ya mtu mmoja mmoja na kwa jamii nzima, na kuna mifano ya kuanguka na kuporomoka mataifa mbali mbali kutokana na hali ya kukosa usalama. Dini yetu tukufu ya kiisilamu inalingani yote yaletayo usalama na utulivu na kupinga vikali aina zote za uadui na ugaidi

Umuhimu wa juhudi za pamoja

أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

D / Mukhtar Mohamed Juma Waziri wa Awqaf

Jamii yetu imeingiliwa na fatwa ngeni pamoja na rai zisizo sahihi na baadhi ya wenye husuda na wasio na ujuzi na wenye nafsi dhaifu ambao wanawaingilia maulamaa, kwa madhumuni ya kupata umaarufu, vyeo na kutaka kuonekana tu, wakazitumia rai zote zisizo sahihi na zilizo ngeni ili wapate kuonekanwa na kwa ajili ya masilahi yao pamoja na makundi yao.

Na kwa kutokana na wingi wa kadhia pamoja na matukio mapya yanayojiri na kugawanyika kwake na vuguvugu lake pamoja na kutowafikiana kwa baadhi yake katika rai za wanazuoni na wasomi waliotangulia ambao wao walitoa fatwa kwa mujibu wa zama zao na wakati wao pamoja na sehemu zao. Ukizidisha na ujinga wa wasio wasomi wa fani hiyo ambao hawana ujuzi wa kuchambua na kufanya uhakiki, pia kuacha kutendea baadhi ya hukumu bila ya vigezo, na hii ni kwa sababu ya ujinga wa tukio pia ujinga wa kutofahamu sharti za vipimo sahihi. Kwa sababu hizi ndio imepelekea kuwepo kwa ulazima wa upatikanaji wa juhudi za pamoja.

Kwa ajili hiyo. Huu ukawa ndio wito wa Imamu Mkuu Prof. Ahmed Twayyib, kiongozi wa Al Azhar Shariyf, katika hotuba yake ya ufunguzi kwenye mkutano wa Kikao kikuu cha masuala ya Waisilamu, uliofanyika katika mji wa Luxur, wenye anuani: “Mtazamo wa viongozi na maulamaa katika kurekebisha hotuba za dini, na kutengua fikira zisizo sahihi,” na kuwepo juhudi ya pamoja ambayo itawaita wasomi wakubwa katika nchi tafauti ulimwenguni, na kwa kila mwenye kuwa na hisia juu ya umma na matatizo yake, ili wapinge kwa ushujaa wao wote masuala yaliyopo kwa mfano; ugaidi, ufahamu wa hukumu juu ya pahala pa  kiisilamu, kujiunga na makundi ya kigaidi yenye kutumia silaha, kuacha kuwa pamoja na wanajamii na kuwachukia, kuhalalisha damu za raia wasio na hatia kwa kuwaua au kwa kuwaripua, au kila chenye kuhusika na haki za kibinadamu na uhuru, na kila lenye kuhusika katika masuala ya kijamii kwa mfano, suala lenye kupewa kipaumbele ni masuala ya mwanamke, kuanza kujua mwezi upi wa kiarabu ndio unaotangulia kwa kupitia makadirio ya falaki, masuala ya Hijja na hasa katika kuanza kuhirimia Jiddah kwa wale waendao (kuhiji) kwa kupitia vyombo vya anga au kwa vyombo vya bahari, pia kulenga mawe katika nyakati zote nyengine , na masuala mengineyo ambayo yanashikana na haki za nchi, na yanashikana na wakati na pia mahitajio ya watu.

Na ili umma uinuke inapasa kutoa fat-wa zenye kuwezekana kutendeka na zenye kuharamisha kujibweteka na  uvivu, na hii ni kwa masharti isije ikatolewa fat-wa yenye kuhitaji mazingatio ya kina kwa kuitolea fat-wa iliyokuja kwa ujumla na kwa maelezo ya ujumla ambayo hayaendani na uhalisi uliopo na ambazo pia hazitaweza kutoa jibu juu ya masuala au hata kubadilisha kilichopo.

Na bila shaka juhudi za pamoja zitasaidia sehemu kubwa na zitaweka wazi sana ili kufuta rai zisizo sahihi, na kwa ajili ya kuondosha sababu za uasi, Kikao kikuu cha masuala ya Waisilamu katika mkutano wake wa mwisho kimezungumzia mambo muhimu, nayo ni:-

 1. Kufunga, kuzuia, na kuacha kufuata bila ya mwelekeo, na kuweka wazi ufahamu wa kuyafasiri maelezo kama yalivyo katika asili yake na kujiepusha na uelewa wa matukio ambayo matokeo ya fat-wa yake hayatafanana na tukio, na kutofahamu misingi ya sheria kiujumla (pasi na kujua asili yake), pia kuwapa nafasi wasio na elimu katika kueneza ulinganio.
 2. Baadhi ya watu kuitumia dini kama biashara, na kuitumia kwa malengo ya kisiasa na kwa vikundi vya vyama, pia kwa kujipatia faida katika vikundi na miasasa yao kwa jina la dini na taifa, na kujifanya watendaji wa dini lakini kwa mtazamo wa nje na wa kisiasa badala ya kuitendea dini kwa ajili yake Mwenyezi Mungu pekee.
 3. Kufanikiwa kwa baadhi ya watawala katika kuwatumia vibaraka wao katika nchi nyingi za kiarabu na za kiisilamu, sawa kama ni kwa ajili ya kubadilishana masilahi, au kupewa ahadi za uongo kwa baadhi ya makundi, au kwa njia ya kununuliwa na kuwa kama watumishi.

Ikifanyika juhudi ya pamoja basi itapelekea kufikia lengo kubwa hasa katika upande wa kuwepo pamoja kwa wasomi, na sababu nyingi za mtengamano zitaondoka, na hii itapelekea, bila shaka, umma kuwa kitu kimoja, na hasa hasa katika kupambana na fikira zisizo sahihi, za uasi na zenye kupotosha.

Utendaji wa dini kwa muonekano wa nje na wa kisiasa

أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

D / Mukhtar Mohamed Juma Waziri wa Awqaf

Hapana shaka kuwa utendaji wa dini kwa muonekano wa nje na kwa muonekano wa kisiasa hii ni changamoto kubwa sana ambayo umma wa kiarabu na wa kiisilamu unakabiliwa nayo. Na iwe sawa kwa hawa ambao wanazingatia umbo au muonekano hata kama itakuwa ni kwa kuacha asili. Na kufanya kuwa muonekano ndio kila kitu, na hata kama mwenye kujidai muonekano huo hana utu wala tabia ambazo humfanya awe ni  kigezo na mfano wa kuigwa. Na hii inatokana na kuwa mwenye kujionesha huwa tabia yake haiendani sambamba na mafunzo ya kiisilamu na hii huzingatiwa kuwa moja ya uvunyaji na ukiukwaji wa dini, kwani iwapo muonekano wa wenye kujionesha ni tabia mbaya au uongo au kutengua ahadi au khiyana au kula mali za watu kwa dhuluma, hapa  jambo hili kwa hakika huwa ni hatari sana.

Isitoshe mwenye tabia hizi huwa ni katika wanafiki, kwani Mtume wetu (SWA) amesema : ”alama za mtu mnafiki ni tatu; akizungumza husema uongo, akitoa ahadi haitimizi na akiaminiwa hufanya khiyana. (imepokewa na Bukhari).

Vile vile kwa waichukuliao dini kuwa ni ibada na kufanya jitihada ambazo zitapelekea kuifahamu dini vibaya na kufikiria zaidi mambo yasiyohitajika na kubeba silaha na kujitenga na  watu wenzao, kama ilivyokuwa kwa madhehebu ya Khawarij ambao walikuwa wakisali sana, kufunga na kusali usiku isipokuwa wao hawajaisoma elimu ya sheria kama itakiwavyo ambayo ingeweza kuwakinga na umwagaji wa damu na kupelekea watu wawapinge kwa kutumia panga zao.  Lau kama wangetafuta elimu kwanza kama alivyosema imam shafii “Mwenyezi Mungu amrehemu”, wangejikinga na mengi, kwani uisilamu ni dini ya upole kabla ya chochote, na kila ambacho kitakuweka mbali na upole  basi hicho hukuweka mbali na uisilamu, na kinachozingatiwa ni tabia njema si maneno matupu. Kwani wamesema “Muungwana hujulikana kwa matendo na si kwa maneno.”

Na hakika ibada zote haziwezi kuleta matunda yake isipouwa tabia ya mwenyewe itakapokuwa njema, na yeyote ambae swala yake haitamkataza juu ya uovu na machafu basi huwa hana swala, Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: “hakika ya swala inakataza maovu na machafu, na utajo wa Mwenyezi Mungu ni mkubwa, naye Mwenyezi Mungu anajua yote muyatendayo” (Ankabut, aya 45)

Na yeyote ambae funga yake haimzuii na maneno machafu basi huwa hana funga, kwani Mtume SWA anasema “asiyeacha maneno machafu na matendo machafu, basi hakika Mwenyezi Mungu huwa hana haja ya mja huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake” (Imepokewa na Bukhari)

Mwenyezi Mungu huwa hakubali zaka wala sadaka isipokuwa kwa mali halali, Mtume wetu (SWA) anasema “Hakika Mwenyzi Mungu ni Mzuri na wala hakubali isipokuwa kizuri” (Imepokewa na Muslim).

Mtume (SWA) anasema “ Swala haikubaliwi bila ya tohara na wala sadaka haikubaliwi iwapo ina husuda (Imepokewa na Muslim).

Na hata ibada ya Hijja ili ikubaliwe itategemea kipato cha halali na tabia njema “Atakaehiji na akawa hajafanya uovu wala machafu basi hurejea (na madhambi yake hufutwa) kama siku aliyozaliwa na mama yake”. Na Mtume (SWA) ametaja “Mtu ametoka safari ya mbali amejaa vumbi kisha ananyosha mikono yake mbinguni anasema “Ewe Mola wangu ewe Mola wangu, hali ya kuwa chakula chake ni haramu kinywaji chake haramu, nguo zake ni haramu na amekula haramu iweje basi mtu huyu kujibiwa” (Imepokewa na Muslim).

Na utendaji ulio mbaya zaidi ni utendaji wa dini kwa muonekano wa nje kwa ajili ya kisiasa, hapa tunakusudia hili kundi ambalo wameifanya dini kuwa ndio njia ya kupitia kuelekea kwenye uongozi kwa kutumia upenzo wa dini na kuwapendezesha watu hasa wale wasiojua kitu kuhusu dini yao. Na kuwahadaa kuwa lengo la kushika madaraka ni kwa ajili ya kuitumikia dini ya Mwenyezi Mungu pekee na kuinusuru na kuifanya iwepo. Pamoja na kuwa sisi huwa hatuhukumu kupitia nia na wala hatuingilii chochote kuhusu nia ya mtu kwani nia ni kati ya mja na Mola wake, na kila mmoja wetu ana malengo yake (nia yake), lakini  ujuzi tulionao wa kuishi na kundi la kigaidi la Ikhiwani na kwa wale wenye mwenendo kama wao au kuwaunga mkono katika makundi mengine ya kiisilamu tumejihakikishia mambo mawili, nayo:-

 1. Tukio kwa upande wao si tukio la kidini hata kidogo isipokuwa ni kupigania uongozi kwa makeke na mabavu, hatukuwahi kuona mfano wake na kuwatendea wengine kwa kujeli, kiburi na maguvu, kitu ambacho watu wengi wakakipinga kwa kuwa ni mzigo katika dini, na ikawa hakuna budi isipokuwa kuifuta sura hii mbaya ambayo imeenea katika akili za wengi kati ya watu ambayo imefungamana na tabia za watu wa kundi hili pamoja na dini.
 2. Jambo la pili jingine ni kuwa, wao wameiharibu dini yao na kuipa sura mbaya pamoja na kuwa dini ina tamaduni nzuri na ya upendo, na wakajithibitishia kuwa wao si watu wa dini na wala hawawezi uongozi, kwa sababu, je ni dini gani inayowakhini watu wake na taifa lake na kutoa siri na kuuza hata nyaraka muhimu na kuwa wapelelezi wa nchi yao kwa wasioitakia manufaa. Na je kuna dini inayochochea vurugu, mauaji, ufisadi na kuunda vituo vyenye lengo la kueneza maovu kwa wafuasi wake pamoja na kufanya khiyana ambayo haijawahi kutokea, ikiwemo khiyana ya taifa na kutendeana na maadui wa nchi yake?

Imethibiti na ninazidi kuthibitisha kuwa kundi hili ambalo limeifanya dini kuwa ndio chombo cha kuwahadaa watu na kunufaisha malengo yao ya kuutaka uongozi si zaidi ya kuungana na shetani, ili kutekeleza na kuhakikisha malengo yao na tamaa zao za kutaka utawala na uongozi kwa kupitia dini, au nchi au kwa umma.