Habari Muhimu Zilizotufikia

Maana ya Kuhama baina ya zama zilizotangulia na sasa

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola wa viumbe vyote, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

 {إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

Ikiwa nyinyi hamtamnusuru Mtume, basi Mwenyezi Mungu alikwisha mnusuru walipo mtoa walio kufuru, naye ni wa pili katika wawili walipo kuwa katika pango, naye akamwambia sahibu yake: Usihuzunike. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Mwenyezi Mungu akamteremshia utulivu wake, na akamuunga mkono kwa majeshi msiyo yaona, na akalifanya neno la walio kufuru kuwa chini, na Neno la Mwenyezi Mungu kuwa ndilo juu. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye nguvu Mwenye hikima.

Na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, peke yake asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana Wetu na Mtume wetu Muhammad S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mswalie, marehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake na kila mwenyekuufuata mwongozo wake kwa wema mpaka siku ya Malipo.

Na baada ya utangulizi huu,

Maudhi yalipoongezeka dhidi ya Maswahaba wa Mtume S.A.W, huko Makkah, Mtume aliwaidhinisha Maswahaba mwaka wa tano tangu apewe utume, wahamie Uhabeshi, akisema: Hakika katika Ardhi ya Uhabeshi kuna mfalme asiyemdhulumu yoyote kwake, basi nendeni katika nchi yake, mpaka Mwenyezi Mungu atakapokuleteeni faraja na njia ya kutoka katika hali mliyonayo. Baadhi ya Maswahaba wakatoka na kuelekea Uhabeshi. Mpaka wakafika katika ardhi ya nchi hiyo, na wakaishi katika makazi bora zaidi, na wakiwa katika ujirani mwema, na wakawa na usalama wa Dini yao, na wakamwabudu Mola wao Mlezi, mpaka wakafikiwa na habari ya kwama watu wa Makkah wameingina katika Uislamu, wakaamua kurejea kwa mara nyingine nyumbani kwao. Na walioikuta hali iko tofauti na walivyoisikia, na wakakumbana na maudhi kwa mara nyingine tena, Mtume S.A.W akawaidhinisha tena wahamie Uhabeshi kwa mara ya pili, na katika Wahamiaji wa Uhabeshi alikuwepo Bwana wetu Jafari bin Abi Twalib R.A, katika safu ya mbele.

Makuraishi walipojua kuwa wahamaji hao wako katika amani, heshima na ulinzi pembezoni mwa mfalme mwadilifu, wakataka kuwarejesha kwa mara nyingine, wakamtuma mjumbe wao kwa mfamle Najashi wa uhabeshi wakimtaka awasalimishe kwao, akasema: Hapana kwa kweli, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, sitawasalimisha watu waliokimbilia katika nchi yangu, na wakachagua kuwa pembezoni mwangu na pembezoni mwa wengine, mpaka niwaite na niwasikilize, kisha Jafari bin Abu Twalib akasimama R.A, ili ayarudi madai ya Makuraishi na uzushi wao, akasema: Ewe Mfalme, Sisi tulikuwa watu tunaoabudu masanamu, na tunakula nyamafu na tunahalisha yaliyo haramu, na tunafanya machafu ya uzinzi, na tunaukata undugu, na tunawatendea uovu majirani zetu, na mwenye nguvu katika sisi anamdhulumu mnyonge, tulikuwa hivyo. Mpaka Mwenyezi Mungu Mtukufu akatuletea Mtume miongoni mwetu, tunaijua nasaba yake, ukweli na uaminifu wake, utu wake, akatulingania kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu, ili tumpwekeshe yeye na tuachane na vile tulivyokuwa tukiviabudu sisi na baba zetu kinyume na Mwenyezi Mungu Mtukufu, kama vile Mawe na Masanamu, na akatuamrisha tuwe wakweli katika maneno yetu na kufikisha amana, na kuunganisha undugu, na kuwa na ujirani mwema, na kujiepusha na yaliyoharamishwa na pia umwagaji damu, na akatuzuia kufanya uzinzi, kusema uongo na kula mali ya yatima, na kuwasingizia uzinifu wanawake wema,, na akatuamrisha tumuabudu Mwenyezi Mungu Mtukufu peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote, na akatuamrisha tuswali, tutoe zaka, na tufunge. Bwana wetu Jafari R.A akazungumzia vitu vingi kuhusu Uislamu kisha akasema: tukamwamini, na tukamfuata kwa yale aliyokuja nayo, tukamwabudu Mwenyezi Mungu Mtukufuna hatukumshirikisha na kitu chochote, na tukayaharamisha yale aliyotuharamishia, na tukayahalalisha yale aliyotuhalalishia na watu wetu wakatufanyia uadui, wakatuadhibu na wakatufitini ili tuiache dini yetu, waturejeshe katika kuyaabudu masanamu badala ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Mtukufu, na tuhalalishe yale tuliokuwa tunayahalisha katika machafu, na walipotutenza nguvu na wakatudhulumu na kutufanyia mazito, na wakatuwekea vizuizi baina yetu na Dini yetu, tuliamua kutoka na kukimbilia katika nchi yako, na tukakuchagua wewe tukawaacha wengine, na tukawa na utashi wa kuwa karibu yako, na tukawa na matumaini ewe Mfalme kwamba hatutadhulumiwa kwako. Mfalme Najashi akasema: Je una chochote katika alivyokuja navyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu? Akamsomea mwanzo wa surat Maryam, Mfalme Najashi akalia mpaka ndevu zake zikaloana kwa machozi, na Maaskofu wake nao pia wakalia pale waliposikia kile walichosomewa katika Qurani Tukufu, kisha Mfalme Najashi akasema: hakika haya, ninaapa kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyokuja nayo Mtume Isa A.S, nendeni, ninaapa sitakusalimisheni kwao kamwe.

Hakika mzingativu wa kina katika Hijra mbili kuelekea Uhabeshi atatambua vyema ya kwamba Kuhama kwa Waislamu wa mwanzo hakukua kutoka katika nchi ya Ukafiri kuelekea katika nchi ya Imani, kwani asili ya jambo hili ni ulinzi wa nchi na kutoziacha chini ya mikono ya Mabeberu au maadui, bali uhamiaji huu wa kuelekea Uhabeshi ulikuwa ni kutoka katika nchi ya hofu na kuelekea katika nchi ya Amani, kwani Mfalme Najashi kwa wakati huo hakuwa mwislamu, lakini alikuwa kiongozi mwadilifu anayewapa usalama watu wanaokuwa karibu yake kwa Dini zao, Mali zao, na Nafsi zao, na kwa ajili hii, anasemwa kwamba Mwenyezi Mungu Mtukufu huinusuru nchi yenye uadilifu hata kama ni ya kikafiri, na huiacha nchi yenye dhuluma hata kama ni ya kiislamu. Kwa hivyo Mlfame anaweza kudumu pamoja na kuwa ni kafiri lakini hawezi kudumu akiwa ni mwenye kudhulumu. Kwa upande wa nchi yenye kudhulumu, haiwezi kudumu hata kama inaongozwa na kiongozi mwislamu.   Na Mtume wetu S.A.W amempa Imamu mwadilifu, naasi ya juu, na cheo kikubwa siku ya Kiama kwa kuwa kwake miongoni mwa watu saba ambao Mwenyezi Mungu Mtukufu atawafunika na kivuli cha Arshi yake Siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake. Kwa hivyo, kwa uadilifu wake jamii yote inatengemaa na kwa ufisadi wa kiongozi, jamii yote inaharibika.

Na pindi Mwenyezi Mungu Mtukufu alipomwidhinisha Mtume wake S.A.W, kuhamia Madina Munawarah Mtume S.A.W alitoka akiwa anaungwa mkono na Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwani uhamaji huo ulikuwa mageuzi makubwa mazuri ya kulijenga Dola la Uislamu, na kulifikia lengo la kuishi pamoja na kuwa ndugu, na kuleta umoja,ili Mtume S.A.W afanikiwe kuufikisha ujumbe wa Mola wake Mlezi kwa walimwengu wote, na kwa hayo, anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

Ikiwa nyinyi hamtamnusuru Mtume, basi Mwenyezi Mungu alikwisha mnusuru walipo mtoa walio kufuru, naye ni wa pili katika wawili walipo kuwa katika pango, naye akamwambia sahibu yake: Usihuzunike. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja nasi. Mwenyezi Mungu akamteremshia utulivu wake, na akamuunga mkono kwa majeshi msiyo yaona, na akalifanya neno la walio kufuru kuwa chini, na Neno la Mwenyezi Mungu kuwa ndilo juu. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye nguvu Mwenye hikima.

Na katika mwaka wa Nane wa atangu kuhamia Madina, Mwenyezi Mungu Mtukufu anampa ushindi Mtume wake kwa kuifungua Makkah, ushindi wa wazi. Na watu wanaingia katika Dini ya Mwenyezi Mungu Mtukfu makundi kwa makundi, na maana ya Hijra inabadilika kutoka katika maana yake finyu na kuelekea katika maana mbali mbali ukaribisho mpana usio na mipaka na ambao unakusanya pande zote za maisha. Baada ya ufunguzi wa Makkah, Hijra ya kutoka katika nchi kuelekea nchi nyingine ilifikia ukingoni baada ya kuwa Uhamaji ni takwa la wakati wa unyonge, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}

Hakika Malaika watawaambia wale ambao wamewafisha nao wamejidhulumu nafsi zao: Mlikuwa vipi? Watasema: Tulikuwa tunaonewa. Watawaambia: Kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu haikuwa na wasaa wa kuhamia humo? Basi hao makaazi yao ni Jahannamu, nayo ni marejeo mabaya kabisa.

Hukumu ya Hijra au Uhamaji, ilibadilika baada ya Ufunguzi wa Makkah, kwa tamko lake Mtume S.A.W: Hakuna Hijra baada ya Ufunguzi wa Makkah, lakini kuna Jihadi na Nia.

Na aliposilimu Swafwaan bin Umayyah, akaambiwa huku akiwa katika maeneo ya juu ya Makkah: kwamba Mtu ambaye hakuhama hana Dini, akasema: Sifiki nyumbani kwangu mbapa niende Madina, na akaenda Madina, na kumwendea Bwana wetu Abaas bin Abdul Mutwalib R.A, kisha akaelekea kwa Mtume S.A.W, na akasema: Ni kipi kilichokuleta ewe Abu Wahab? Akasema: inasemekana: kuwa hana Dini asiyehama. Mtume S.A.W akasema: Ewe Abu Wahbi, rejea nyumbani kwako Makkah na kimbilieni katika Dini yenu. Hakika Hijrah imemalizika, lakini Jihadi na Nia bado vipo. Na anasema Mtume S.A.W: Mwislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika na Ulimi wake na Mikono yake, na Mhamaji ni yule aliyeyahama yale aliyoyakataza Mwenyezi Mungu Mtukufu.

ingawa uhamaji wa kieneo, kutoka Makkah kwenda Madina umemalizika kwa Ufunguzi wa Makkah, maana zote nzuri za uhamaji bado zinaendelea kuwepo, nazo tunalazimika kuzitilia mkazo. Mtume S.A.W ametuwekea Misingi ya kwamba Uhamaji wa kweli ni mageuzi mazuri kuelekea katika ubora zaidi na uzuri kama vile mageuzi ya kutoka katika Ukosefu wa ajira na Uzembe kuelekea katika Bidii, Kazi na Utendaji wa uhakika, na kutoka katika kujipenda, uchoyo na Kasumba ya Kijahili, kuelekea katika kuwapendelea wengine na kuleta undugu wa kibinadamu ulio wa kweli, na kuamini uwepo wa wengine, na haki ya kibinadamu ya kujichagulia, na uhuru wa kuabudu, na mahusiano ya ujirani mwema, na kufanya kazi ya ujenzi wa Mwanadamu kiimani, kielimu, kifikra, kimwenendo, kitabia, kiuchumi na kijamii, kwa ujenzi ulio salama na wenye misingi imara, inayoijenga nchi na kutengeneza Staarabu, na inaleta masilahi ya kiutu kwa wote, na kuulinda utukufu wa ubinadamu, kama binadamu.

Hakika Maana sahihi ya Hijrah (Uhamaji) inaelekea kwamba Uhamaji usiomalizika katika zama zote ni mabadiliko ya kutoka katika Ujinga na kuelekea katika Elimu, kutoka katika Upotovu na kuelekea katika Uongofu, na kutoka katika Tabia chafu kuelekea katika Tabia njema, na kutoka katika Ufisadi na kuelekea katika Ubora na Ubora zaidi, kwa namna ambayo inachangia ujenzi wa Ustaarabu na Ulimwengu, kwa kuwa Dini yetu ni Dini ya Ujenzi na Uimarishaji wa Ulimwengu wote. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}

Yeye ndiye aliye kuumbeni katika ardhi, na akakuwekeni humo.

Kwa hiyo Umma wetu ni Umma wa kazi na wala sio Umma wa uzembe. Huu ni Umma wa kujenga sio kubomoa au kuharibu. Ni Umma wa Ustaarabu. Na kamwe kuchelewa kimaendeleo hakujawahi kuwa moja ya alama za Umma huu. Kwa hivyo, ni juu ya kila Mwislamu kuipenda Dini yake na kujigamba kwayo, na atende kwa ajili ya kuinyanyua Dni yake, na utukufu wa nchi yake, mbali na kila aina ya ukengeukaji, upotoshaji, na siasa kali, kama vile kuhamia kwenye makundi ya kigaidi kwa fikra potovu ya kupigania jihadi ya wongo,  chini ya bendera za uwongo, au kama vile uhamiaji kinyume cha sheria  ambao hupelekea kuangamia, au kudhalilishwa na kunyanyasika, na ambao humfanya mtu kuwa mkosa kisheria na mwenyekupata madhambi kidini; kwa kuwa heshima ya nchi ni kama vile ilivyo heshima ya nyumba, na kama ambavyo haijuzu kuingia nyumbani kwa mtu isipokuwa kwa idhini yake, vile vile haijuzu kuingia nchi yoyote isipokuwa kwa njia za kisheria zilizokubaliwa na nchi zote, na pia kama ambavyo mtu hapendi mtu kupenya na kuingia katika nchi yake au aingine kinyume na njia za kisheria zinazotambulika, basi na yeye pia analazimika asifanye hivyo kwa nchi nyingine.

Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu anisamehe mimi na akusameheni nyinyi.

*        *        *

Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa walimwengu wote. Na ninashuhudia na kukiri kuwa hakuna mungu mwingine yoyote anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, hana mshirika wake, na ninakiri na kushuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu, ni Mja wake na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu msalie, mrehemu na umbariki yeye, na Jamaa zake, na Maswahaba wake wote, na kila atakayewafuata kwa wema hadi siku ya Malipo.

Ndugu zangu Waislamu.

Hatuachi kukumbuka katika Mnasaba huu mzuri kwamba Mwezi wa Mwenyezi Mungu Mtukufu ambao ni mwezi wa Muharram ni mmoja kati ya miezi mitakatifu, na husuniwa kufunga zaidi ndani yake kwa ujumla. Anasema Mtume S.A.W: Swala iliyo bora baada ya Swala za Faradhi ni Swala inayoswaliwa usiku wa manane. Na Swaumu iliyo bora baada ya ile ya mwezi wa Ramadhani ni ile ya Mwezi wa Mwenyezi Mungu wa Muharram, na Siku ya Ashura kwa sifa maalumu; kwa kauli yake Mtume S.A.W: Funga siku ya Ashura huwa ninatarajia kwa Mwenyezi Mungu anisamehe Mwaka wa kabla yake. Mtume S.A.W alipoenda Madina aliwakuta Mayahudi wakiifunga siku ya Ashura na akasema: Ni siku gani hii? Wakasema: Hii ni siku ya nzuri, hii ni siku ambayo Mwenyezi Mungu Mtukufu aliwaokoa wana wa Israeli kutokana na adui yao na Musa akaifunga. Mtume akasema: basi mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Kisha akaifunga na akaamrisha ifungwe. Anasema bin Abas R.A: Mtume S.A.W alipofunga siku ya Ashura na akaamrisha ifungwe, wakasema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, hakika mambo yalivyo hii nisiku inayotukuzwa na Mayahudi na Manaswara, akasema S.A.W: Pindi utakapowadia mwaka ujao,  – kwa utashi wake Mwenyezi Mungu – tutaifunga siku ya tisa. Kwa maana ya siku ya tisa nay a kumi. Kwa hivyo basi katika Sunna ni kufunga siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, na ukamilifu wake na utimilifu wake ni kufunga tarehe tisa na kumi za mwezi wa Muharam.

Tunamwomba Mwenyezi Mungu Mtukufu atuwafikishe kwa yale ayapendayo na kuyaridhia, na aujaalie Mwaka Mpya wa Hijiriya uwe mwaka wa Kheri na Baraka na nusura na Ushindi kwa nchi yetu na pia kwa nchi zote za Waislamu.

 

Urafiki na Athari zake katika Kuujenga Utu

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola wa viumbe vyote, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

{الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ}

Siku hiyo marafiki watakuwa ni maadui  wao kwa wao isipokuwa wachamungu.

 Na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, peke yake asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana Wetu na Mtume wetu Muhammad S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mswalie, marehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake na kila mwenyekuufuata mwongozo wake kwa wema mpaka siku ya mwisho.

Na baada ya utangulizi huu,

Hakika mwanadamu ni kiumbe wa kijamii kimaumbile, na anaishi maisha ya kijamii anaathirika kwayo na anaambatana nayo kupitia alama zake zinazotofautiana na wengine, kwa hakika kukaa pamoja na kulinganisha kuna athari zake za wazi zenye nguvu katika fikra ya mwanadamu na mwenendo wake na ni sababu ya kuainisha mwelekeo wake na furaha yake Duniani na Akhera.

Na wala hakuna hitilafu yoyote kwamba sisi tunahitaji utu ulio sawa na wenye maana za juu ya utu huo, na daraja za juu za kitaifa, ili tuweze kutoa kizazi kinachojenga na wala sio kubomoa, na kinachoyatanguliza masilahi makuu ya taifa juu ya masilahi mengine yoyote. Na sheria ya Uislamu imeamrisha ujenzi mzuri wa utu ili mtu awe na mwamko  akayatambua mambo ya hatari na akawa mbora wa kupambana na mazito ya maisha, na kuziogopa fitna na mambo yenye utata. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً }

 Na jikingeni na Fitna ambayo haitowasibu walio dhulumu peke yao kati yenu

Sheria pia imeelekeza mtu awe na utu wa kujiamini, sio kusitasita, utu ambao unatambua usawa wenye manufaa, na unafuata haki, na wala hauingii katika magomvi na wagomvi. Anasema Mtume S.A.W: Msiwe bendera fuata upepo; mkawa mnasema: Watu wakifanya vizuri na sisi tutafanya vizuri, na wakidhulumu nasi tutadhulumu. Bali bali zitulizeni nyoyo zenu, iwapo watu watafanya vizuri nanyi mfanye, na wakipotoka msizidhulumu nafsi zenu. Na hapana shaka kwamba katika mambo muhimu ambayo yana athari kubwa katika ujenzi wa utu wa mtu ni urafiki. Mtu huathiriwa na yule anaekaa nae na humuiga kifika, kiakida, kimwenendo na kikazi. Na hili limewekwa wazi na Sheria, Akili, Uzoefu, na Uhalisia pamoja na kuona.na urafiki mzuri una umuhimu wake mkubwa katika kuujenga utu wetu ulio sawa, wenye manufaa kwa dini yake na nchi na jamii yake. Na hivi ndivyo Mtume S.A.W alivyowalea Maswahaba wake R.A, akiwemo mwanzoni kabisa, Bwana wetu Abu Bakar Swiddiiq R.A, ambaye alipigiwa mifano bora wa urafiki mwema na jinsi alivyoupa haki yake, na hili lilitokea pale alipoambiwa na watu Makka: Hakika rafiki yako anadai kuwa alipelekwa Usiku hadi Nyumba tukufu ya Maqdis, kisha akarejea, akasema akiwa anajiamini na akiwa na yakini juu ya rafiki yake S.A.W, ikiwa yeye amesema hivyo basi amesema kweli; mimi ninamwamini kwa yaliyo makubwa kuliko hayo, nimawamini katika habari za Mbingu.

Na hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya Maswahaba wa Mtume S.A.W, wao kwa wao. Nao ni mfano bora wa kuigwa katika Urafiki mwema na mzuri unaojengeka kwa undugu, kujaliana, uzalendo na umoja, pamoja na kufanya kazi nzuri inayonufaisha, na kupendana na kuhurumiana. Kutoka kwa Nuumani bin Bashiir R.A, anasema: amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu S.A.W: Mfano wa Waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao, ni kama mfano wa waumini katika kupendana kwao na kuhurumiana ni kama mwili mmoja; kiungo kimoja kinapolalamikia maumivu basi mwili mzima huugulia kwa kukesha na kwa homa. Vile vile Urafiki na watu wema,Baraka zake na fadhila zake hupatikana Duniani na Akhera. Anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu: Hakika ana Mwenyezi Mungu Mtukufu na Malaika wake waendao kwa kasi fadhila wanavifuatilia vikao vinavyotajwa Mwenyezi Mungu ndani yake, na wanapokuta kikao ndani yake kuna utajo wa Mwenyezi Mungu, huketi pamoja nao, na huwafunika wao kwa wao kwa mabawa yao, mpaka wakaijaza sehemu iliyo baina yao na umbingu wa Dunia, na wanapotawanyika, hupanda juu hadi mbinguni. Akasema: Na Mwenyezi Mungu Mtukufu huwauliza hali ya kuwa yeye anajua yaliyotokea: Mmekuja kutoka wapi? Watasema: tumekuja kutoka kwa waja wako Duniani, wanakusabihi, na wanatolea takbiir, na wanatamka hakuna mungu mwingine isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na wanasema sifa zote njema ni zako na wanakuomba. Anasema Mwenyezi Mungu: Wananiomba kitu gani? Watasema: wanakuomba Pepo yako, atasema: Na je wao wameiona Pepo yangu? Watasema: Hapana. Hawajaiona. Atasema: Inakuwaje kama wangeiona Pepo yangu? Watasema: na wanakuomba uwaepushe. Atasema: wanataka niwaepushe na kitu gani? Watasema: Uwaepushe na Moto wako ewe Mola Mlezi.atasema: Je wameuona Moto wangu? Watasema: Hapana. Atasema: Je itakuwaje kama wangeliuona Moto wangu? Watasema: Na wanakuomba msamaha wako, akasema: anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu: Hakika nimewasamehe wao, na nimewapa wanachokiomba, na nimewakinga na kile walichoomba kukingwa nacho. Akasema: watasema: Ewe Mola wetu Mlezi: ndani kuna Fulani ambaye ni mja mwenye kufanya makosa kwa wingi, hakika mambo yalivyo alipita na kuketi nao, anasema: atasema Mwenyezi Mungu: Naye pia nimemsamehe, wao ni watu ambao hawi mwovu mwenye kukaa nao.

Na katika matunda ya urafiki mwema ni kwamba urafiki huo ni sababu ya kupendwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu na kufuzu pepo yake. Kutoka kwa Abu Huraira R.A, kutoka kwa Mtume S.A.W, amesema: Mtu mmoja alimtembelea nduguye katika kijiji kingine, Mwenyezi Mungu akampelekea malaika wa kumfuatilia katika safari yake, alipofika kwa huyo mtu akamuuliza: Unaelekea wapi? Yule mtu akajibu: ninaelekea kijijini kwa ndugu yangu, akasema: Je wewe una neema yoyote unayoifuata kwake? Akasema: Hapana. Mimi ninampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Akasema: Hakika mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Mtukufu kwako, kwamba Mwenyezi Mungu amekupenda kama ulivyompenda nduguyo

Na vile vile urafiki huwa ni sababu ya kufufuliwa pamoja Siku ya Kiama. Kutoka kwa Anas bin Malik R.A, anasema: Kwamba Mtu mmoja alimuuliza Mtume S.A.W, kuhusu Kiama, akasema: Kiama kitakuwa lini? Mtume S.A.W akasema: Umekiandalia kitu gani? Akasema: Sijakiandalia kitu chochote. Isipokuwa mimi ninampenda Mwenyezi Mungu na Mtume wake S.A.W.  akasema: Basi wewe utakuwa na wale uliowapenda. Anasema Anas: Hatujawahi kufurahia kitu kama tulivyoifurahia kauli hii ya Mtume S.A.W: “Wewe utakuwa na wale unaowapenda”. Akasema Anas: Mimi ninampenda Mtume S.A.W, na Abu Bakar na Omar, na ninatarajia niwe nao kutokana na penzi langu kwao, hata kama sikufanya mfano wa matendo yao.

Anasema Imamu Shafi katika Shairi lake:

Ninawapenda wema na mimi si miongoni mwao

Huwenda nikapata uombezi kutoka kwao

Na ninamchukia ambaye biashara yake ni maasi

Hata kama tunamiliki bidhaa zinazofanana

Na vile vile katika matunda ya urafiki wa wema ni kwamba urafiki huo hukumbusha kumtaja Mwenyezi Mungu Mtukufu, na huzaa matunda Duniani na Akhera.

Kutoka kwa bin Abas R.A, amesema: Palisemwa: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu ni wepi wazuri katika wale tunaokaa nao? Akasema: ni yule ambaye kumuona kwake hukukumbusheni Mwenyezi Mungu na huongeza uelewa katika elimu mliyonayo, na matendo yake hukukumbusheni Akhera.

Na rafiki wa kweli ni kioo cha ndugu yake, humhimiza kufanya kheri, na humkataza ya shari, na humpendelea yale anayoyapendelea kwa ajili ya nafsi yake.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ}

Naapa kwa zama. Hakika binadamu bila ya shaka yumo katika khasara, ila wale walioamini, na wakatenda mema, na wakausiana kwa haki, na wakausiana kusubiri.

Na kutoka kwa Anas R.A, kutoka kwa Mtume S.A.W anasema: Mnusuru nduguyo aliyedhululmu au aliyedhulumiwa. Tukasema sisi kumwambia Mtume: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, nitamnusuru akiwa amedhulumiwa, ni vipi ninaweza kumnusuru akiwa ni mwenye kudhulumu? Akaasema: Unamzuia asidhulumu; na huko ndiko kumnusuru kwenyewe. Na hivi ndivyo alivyofanya Rafiki Mwema ambaye alimkuta rafiki yake akienda kinyume na haki, na anakengeuka kwa kumfuata Shetani na Matamanio yake, akamnasihi na kumbainishia haki na akamuusia yanayotakiwa ayafanye na kumuonya kuhusu  mwisho mbaya wa kujiweka mbali na Mwenyezi Mungu Mtukufu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا * لَّكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا * فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا * أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا * وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا}

Mwenzake akamwambia kwa kubishana naye: Je! Unamkufuru aliye kuumba kutokana na udongo, tena kutokana na tone la manii, kisha akakufanya mtu kaamili? Lakini Yeye Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu Mlezi. Wala simshirikishi na yeyote. Na lau kuwa ulipo ingia kitaluni kwako ungeli sema: Mashaallah! Alitakalo Mwenyezi Mungu huwa! Hapana nguvu ila kwa Mwenyezi Mungu. Ikiwa unaniona mimi nina mali kidogo na watoto kuliko wewe,Basi huenda Mola wangu Mlezi akanipa kilicho bora kuliko kitalu chako, naye akapitisha kudra yake kutoka mbinguni kukilitea hicho chako, na kikageuka ardhi tupu inayo teleza. Au maji yake yakadidimia wala usiweze kuyagundua. Yakateketezwa matunda yake, akabaki akipindua pindua viganja vyake, kwa vile alivyo yagharimia, na miti imebwagika juu ya chanja zake. Akawa anasema: Laiti nisingeli mshirikisha Mola wangu Mlezi na yeyote!

Anasema Mshairi:

Hakika nduguyo wa kweli ni yule anayekuwa nawe

Na anayejidhuru kwa ajili ya kukunufaisha wewe

Na yule ambaye unapokumbwa na misukosuko

Yeye huyavuruga yake kwa ajili ya kuyatengeneza yako.

Urafiki mwema una athari nzuri zenye manufaa Duniani na Akhera. Urafiki mbaya kwa hakika una athari zinazojitkeza katika utu wako mwovu, angamizi, uliokengeuka, na kwa hivyo madhara yake ni makubwa mno na uvurugaji wake ni wa hali ya juu mno hapa Duniani, na mwisho mbaya siku ya Mwisho; Urafiki mbaya huyaangamiza maadili mema, na hufuta tabia njema, na huwapotosha chipukizi na vijana, na huzorotesha mwenendo wa kazi na husambaza tetesi na kueneza upotofu na fitina kwa watu, na rafiki mwovu huwa anahangaikia kumpotosha rafiki yake kwa imani potovu na fikra angamizi . na Qurani tukufu imetufafanulia hali halisi ya rafiki mwovu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ * أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ * قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ * قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ * أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}

Waingie kuulizana wenyewe kwa wenyewe. Aseme msemaji mmoja miongoni mwao: hakika mimi nilikuwa na rafiki. Aliyekuwa akiniambia: Hivyo wewe ni katika wanaosadiki. Ati tukishakufa tukawa udongo na mifupa, ndio tutalipwa na kuhesabiwa? Atasema Je! Nyie mnawaona? Basi atachukuliwa amwone katikati ya Jahanamu. Atasema: Wallahi! Ulikaribia kunipoteza. Na lau kuwa si neema ya Mola wangu Mlezi bila ya shaka ningelikuwa miongoni mwa walio hudhuriswha. Je? Sisi hatutakufa, isipokuwa kifo chetu cha kwanza. Wala sisi hatutaadhibiwa. Hakika huku bila ya shaka ndiko kufuzu kukubwa. Kwa mfano wa haya na watende watendao.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَّقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا}

Na siku ambayo mwenye kudhulumu atajiuma mikono yake, na huku anasema: Laiti ningeli shika njia pamoja na Mtume! Ee Ole wangu! Laiti nisingeli mfanya fulani kuwa rafiki! Amenipoteza, nikaacha Ukumbusho, baada ya kwisha nijia, na kweli Shetani ni khaini kwa mwanaadamu.

Na Mtume S.A.W ametulinganishia rafiki mwovu kwamba ni kama muhunzi. Na akasema S.A.W: Hakika mfano wa rafiki mwovu na rafiki mwema wa kukaa naye ni kama mbeba miski na mhunzi. Muuza miski: ima akupake au ununue kutoka kwake, au ujipatie harufu nzuri. na mhunzi: ima azichome moto nguo zako au ujipatie harufu mbaya.

Vile vile, Urafiki mwovu unazingatiwa kama chombo cha kuangamizia,na kuidhulumu nafsi na pia kuwaonea watu maya; na hatari yake kubwa kuliko zote ni yule rafiki anayejaribu kukupitisha kwenye njia ya makundi angamizi yaliyopotoka na kukengeuka ambayo yanalingania kufanya uharibifu na kubomoa pamoja na kufanya ufisadi Duniani, na yule anayejaribu kukupitisha kwenye njia ya madawa ya kulevya na uraibu wake, kwa maneno na mwenendo wake, kwani huyu na yule wote wanamchukua mtu na kupelekea kwenye njia iangamiayo na ipotoshayo na inayopelekea katika kukasirikiwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu Duniani na Akhera.

Ninaisema Kauli yangu hii na ninamwomba Mwenyezi Mungu na kukuombeeni nyinyi Msahama.

*     *     *

Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Mola Mlezi wa walimwengu wote. Na ninashuhudia na kukiri kuwa hakuna mungu mwingine yoyote anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, hana mshirika wake, na ninakiri na kushuhudia kuwa Bwana wetu Muhammad na Mtume wetu, ni Mja wake na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu msalie, mrehemu na umbariki yeye, na Jamaa zake, na Maswahaba wake wote, na kila atakayewafuata kwa wema hadi siku ya Malipo.

Ndugu zangu waislamu.

Tunapaswa sisi sote tujihadhari na kuambatana na marafiki waovu na kutochanganyika nao.

Ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا}

Naye amekwisha kuteremshieni katika Kitabu hiki ya kwamba mnapo sikia Aya za Mwenyezi Mungu zinakanushwa na zinafanyiwa kejeli, basi msikae pamoja nao, mpaka waingie katika mazungumzo mengine. Hivyo mtakuwa nanyi mfano wao hao. Hakika Mwenyezi Mungu atawakusanya wanaafiki na makafiri wote pamoja katika Jahannamu,

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}

Na unapo waona wanao ziingilia Aya zetu, basi jitenge nao mpaka waingilie mazungumzo mengine. Na kama Shet’ani akikusahaulisha, basi baada ya kutanabahi usikae pamoja na watu madhaalimu.

Na Mtume wetu S.A.W anasema: Mtu huifuata Dini ya Kipenzi chake, na aangalie mmoja wenu ni nani wakumfanya kipenzi yake.

Na anasema S.A.W: Usimfanye rafiki isipokuwa muumini, na wala asile chakula chako isipokuwa mchamungu. Na kutoka kwa Abdallah bin Masoud R.A, amesema:

Wazingatieni watu kwa waliokaribu nao kwani mtu hawi karibu isipokuwa na yule anayempenda.

Anasema Mshairi;

Unapokuwa na watu basi ambatana na wabora wao

Na wala usiambatane na duni kimaadili ukarejea chini

Usimuulizie mtu bali muulizie rafiki yake

Kwani kila rafiki humfuata anayekuwa naye

Tunalazimika sisi kuhakikisha kuwa ujenzi wa utu kupitia upatikanaji wa urafiki mwema ni jukumu la pamoja; na jamii nzima inapaswa kuwa bega kwa bega, na kila mtu atambue ukubwa wa jukumu hili. Anasema Mtume S.A.W: Nyinyi nyote ni wachunga, na nyote mtaulizwa kuhusu mnachokichunga. Imamu ni mchunga na ataulizwa kwa anachokichunga, na mtu ni mchunga na ataulizwa juu ya nanachokichunga. Na mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mume wake na ataulizwa juu ya anachokichunga. Na Mtumishi ni mchunga wa mali ya mwajiri wake na ataulizwa kwa anachokichunga. Tunapaswa sisi sote kuwa na ari ya mapema ya malezi ya chipukizi na vijana na kuwalinda kupitia familia, shule, jamii, msikiti na taasisi nyingine zote za kijamii  zinazotoa elimu na malezi, kielimu na kifikra, na kupitia vyombo vya habari, pamoja na kukusanya juhudi na kushirikiana kikamilifu kwa ajili ya kuwalinda chipukizi na vijana kutokana na fikra zenye mitazamo mikali na makundi danganyifu na angamizi, na kufanya kazi ya kuimarisha uzalendo wa kitaifa, kwani malezi ya watoto wetu na vijana wetu, na kushirikiana nao katika kuwachagua marafiki wazuri ni amana kubwa na ni jukumu zito mno.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}

Enyi mlio amini! Jilindeni nafsi zenu na ahali zenu na Moto ambao kuni zake ni watu na mawe.

Na anasema Mtume wetu S.A.W: Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu atamuuliza kila mtu aliyempa jukumu la kuwachunga watu, Je amehifadhi au amepoteza? Mpaka atakapomuuliza mtu Kuhusu watu wa nyumbani kwake.

Ewe Mwenyezi Mungu Mtukufu tunakuomba uturuzuku urafiki mwema, na utujaalie matunda yake ewe Mola wa viumbe vyote..

 

Nini kifanyike baada ya Hija?

     Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, anaesema katika Kitabu chake Kitukufu:

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ}

Hakika walio sema: Mola wetu Mlezi ni Mwenyezi Mungu! Kisha wakanyooka sawa, hao huwateremkia Malaika wakawaambia: Msiogope, wala msihuzunike; nanyi furahini kwa Pepo mliyo kuwa mkiahidiwa.

Na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, peke yake asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana Wetu na Mtume wetu Muhammad S.A.W, ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mswalie, marehemu na umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake na kila mwenyekuufuata mwongozo wake kwa wema mpaka siku ya mwisho.

Na baada ya Utangulizi huu.

Hakika mzingativu wa sunna ya Mwenyezi Mungu Mtukufu katika uumbaji wake, ataona kasi ya kutoweka kwa masiku na miezi na Miaka. Masiku yenda na miaka inapita, na Maisha ya Duniani si lolote isipokuwa pumzi chake zenyekuhesabika, na nyakati finyu, na katika hili kuna mazingatio kwa atakayeangalia na kufikiri na kuwaidhika.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا}

Naye ndiye aliye fanya usiku na mchana kufuatana kwa nafuu ya anaye taka kukumbuka, au anaye taka kushukuru.

Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu anafuta madhambi kwa Hija njema, na mwenyekuhiji anareja akiwa kama siku aliyezaliwa na mama yake mzazi, ambapo Mtume S.A.W anasema: yoyote atakaye hiji na akawa hakutoa maneno machafu na hakufanya vitendo viovu basi atarejea kama siku aliyozaliwa na mama yake. Kwa hiyo, ni juu ya  mwenye akili kuzitumia fadhila za Mwenyezi Mungu Mtukufu juu yake, akaachana na maasi yote yaliyobakia na anamwelekea Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa moyo safi na nina njema ya kiwango kikubwa. Na mwenyekuhiji analazimika kuihisi neema ya Mwenyezi Mungu Mtukufu juu yake yeye, kwa kumuwafikisha akaitekeleza ibada hii ya Hija. Na atambue kwamba hilo linawajibisha kumshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu, kwa kudumisha kazi njema. Kwani aina zote za utiifu wa Mja kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu hauna muda maalumu, au sehemu maalumu bali huendelea daima muda wote wa kuendelea kuwepo maisha ya mwanadamu na kufikia Masharti ya kupewa majukumu. Na hivyo ndivyo Mtume S.A.W alivyokuwa akifanya. Kwa hiyo, kudumisha ibada na aina mbalimbali za Utiifu ni utekelezaji wa tamko lake Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}

Na muabudu Mola wako Mlezi mpaka ikufikie Yakini.

Na katika utekelezaji wa Kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ *وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ}

Na ukipata faragha, fanya juhudi.Na Mola wako Mlezi ndio mshughulikie.

Kwa maana ya kwamba: unapomaliza ibada na utiifu wa Mwenyezi, basi jishughulishe na Utiifu wa Mwenyezi Mungu. Wewe jishughulishe Kumtii yeye pamoja na ibada nyingine kwa kukusudia kwa ibada hizo, radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na kudumisha kazi mbalimbali njema kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni katika matendo ayapendayo Mwenyezi Mungu, na dalili mwisho mzuri. Na kutoka kwa Aisha R.A, alisema: Mtume S.A.W aliulizwa: Ni kazi gani ambayo inampendeza zaidi Mwenyezi Mungu Mtukufu? Akasema ni ile yenyekudumu hata kama itakuwa kidogo. Pongezi nyingi kwa yule aliyefanikishiwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu kumtii yeye, na akaboresha matendo yake, na akajiweka vizuri yeye mwenyewe, na akapupia katika kuwakidhia watu haja zao, na kuwaondoshea mazito walo nayo na akaeneza Kheri katika Jamii yake na Nchi yake.

Na ikiwa muumini amewafikishwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu kuitekeleza ibada ya Faradhi ya Hija, basi huo sio mwisho wa aina mbalimbali za utiifu bali ana mtu huyu mengi miongoni mwa matendo mema ambayo kwayo huyatumia kwa ajili ya kujisogeza Mwenyezi Mungu Mtukufu, kama vile kuzidisha ibada na swala za Sunna; kama vile kuswali na kufunga na kuyahangaikia maslahi ya waja na Nchi pia na kuwalea mayatima, kuwatembelea wagonjwa, na nyingine nyingi ambazo humnyanyua mtu daraja na hadhi yake mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu. Kutoka kwa Abu Huraira R.A, Amesema: amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, S.A.W:  Hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema: …na hanikurubii mja wangu kwa chochote nikipendacho mno miongoni mwa nilivyomfaradhishia na akawa anaendelea mja huyu kunikurubia kwa Swala za Sunna mpaka nikampenda, na ninapompenda basi mimi huwa ndio sikio lake analosikilizia, macho yake anayoonea, mkono wake anayoutumia na mguu wake anaoutembelea. Na iwapo ataniomba kitu basi nitampa. Na lau angelitaka mimi nimuepushe na jambo lolote basi ningelimuepusha nalo.

Mwenyekuhiji pia anapaswa kuonesha athari nzuri za hija yake latika uzuri wa tabia zake, na Usamehevu wake katika kutangamana na Watu. Na hii ni miongoni mwa alama za kukubalika kwa Hija yake. Anawatendea Watu tabia njema na kutangamana nao kwa Wema, na anajirekebisha kasoro zake alizokuwa nazo kabla ya kuhiji, kwa kuonekana katika mienendo yake kwa Watu wake, kama Baba, Mama, Mke, Mtoto, na yoyote aliye na undugu naye, lakini pia na aina nyingine za Wema kwa Watu wote.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ }

Sio wema kuwa mnaelekeza nyuso zenu upande wa mashariki na magharibi. Bali wema ni wa anayemuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho na Malaika na Kitabu na Manabii, na anawapa mali, kwa kupenda kwake, jamaa na mayatima na masikini na wasafiri, na waombao, na katika ugombozi, na akawa anashika Sala, na akatoa Zaka, na wanao timiza ahadi yao wanapo ahidi, na wanao vumilia katika shida na dhara na wakati wa vita; hao ndio walio sadikisha, na hao ndio wajilindao.

Hija lazima iache athari njema za kimaadili katika mwenendo wa aliyehiji. Hija sio vitendo vya inada vinavyotekelezwa tu bila ya uwepo wa lengo na upeo wake, bali ni ibada iliyofaradhishwa ili impandishe daraja binadamu na tabia zake ziboreke. Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {الْحَجُّ أَشْهُرٌ معْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ}

Hija ni miezi maalumu. Na anaye kusudia kufanya Hija katika miezi hiyo, basi asiseme maneno machafu wala asifanye vitendo vichafu wala asibishane katika Hija. Na kheri yoyote mnayo ifanya Mwenyezi Mungu anaijua. Na jitengezeeni zawadi. Na hakika bora ya zawadi ni uchamngu. Na nicheni Mimi, enyi wenye akili!

Na anasema Mtume S.A.W: Atakaeijia Nyumba hii akawa hakutoa maneno machafu na hakufanya maovu, atarejea akiwa kama siku aliyozaliwa na mama yake.

Hasani l Basrii aliambiwa: Hija nzuri Malipo yake ni Pepo. Akasema: Alama yake ni mtu kurejea akiwa emeupa nyongo ulimwengu, mwenye utashi wa Pepo. Na akaambiwa: Malipo ya Hija ni Msamaha.akasema: Alama yake ni kuacha ovu alilokuwa nalo katika matendo yake.

Kwa hiyo ibada kama haiathiri Tabia ya mtu na kumfunza Maadili, basi haina faida yoyote hapa Duniani na hata kesho Akhera. Anasema Mtume wetu S.A.W: Je? Mnamjua ni nani aliyefilisika? Wakasema Maswahaba: Aliyefilisika kwetu sisi Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, ni yule asiye na fedha au mali yoyote.  Mtume akasema: Aliyefilisika katika Umma wangu ni yule ambaye atakuja siku ya Kiama akiwa na swala zake, na funga zake, na zaka zake, na akaja hali ya kuwa amemtusi huyu, amemtuhumu uzinzi yule, amekulia mali ya huyu, amemwaga damu ya yule, amempiga huyu, atakaa chini kisha huyu akapunguza katika mema yake, na yule katika mema yake, na iwapo Mema yake yatakwisha basi atabebeshwa makosa ya wale aliyowadhulumu kisha kutupiwa yeye na kutupwa motoni. Mtume S.A.W aliulizwa. Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu Hakika fulani anatajwa sana kwa wingi wa swala zake, funga zake, na Sadaka zake, isipokuwa anamuudhi jirani yake kwa maneno yake. Akasema: Huyo ataingia Motoni. Akaulizwa tena: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu, hakika fulani anatajwa kuwa na uchache wa funga yake, Sadaka zake, na Swala zake.na kwamba yeye hutoa sadaka za kila aina na hamuudhi jirani yake kwa ulimi wake. Mtume S.A.W akasema: Huyo ataingia Peponi.

Na katika mambo ambayo mja anapaswa kuyapupia ni mwisho mwema. Na Uhakika wake: ni Kuwafikishwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu kabla ya kufa kwa kuepushwa na yale yanayochukiza Mwenyezi Mungu Mtukufu, na Mwenyezi Mungu Mtukufu akamrahisishia njia za toba kutokana na madhambi na maasi aliyoyafanya na kuelekea katika kumtii Mwenyezi Mungu Mtukufu na matendo mema, kisha baada ya hapo, mauti yake yatakuwa katika hali nzuri.

Kwa kuwa mwanadamu hapa duniani anaambatanishwa na vitendo vyake, basi kuwafikishwa kwake katika kutenda mema na kudumu nayo mpaka umauti umkute ni katika alama za mwisho mwema. Kama alivyotuambia Mtume S.A.W: Hakika mambo yalivyo zingatio la Matendo ni mwisho wake. Na katika Mapokezi mengine: Hakika ya Matendo ni kama chombo, kinapokuwa kizuri chini yake huwa kizuri juu yake, na kinapoharibika chini yake huharibika pia juu yake. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu ajitahidi kuuboresha mwisho wake na ajiandae kukutana na Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa matendo Mema.

Kama inavyotuelekeza Qurani Tukufu kwa kauli yake Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}

Mwenye kutaraji kukutana na Mola wake Mlezi basi naatende vitendo vyema, wala asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake Mlezi.

Na atakayemcha Mwenyezi Mungu Mtukufu na akazitii amri zakena kuyaacha aliyoyakataza, basi Mwenyezi Mungu Mtukufu atamwafikisha katika kutenda mema na kisha akamfisha akiwa katika mema hayo. Kama alivyobainisha Mtume S.A.W kwa kauli yake: Mwenyezi Mungu Mtukufu anapomtakia mja wake Kheri basi humtumia. Pakasemwa: anamtumiaje ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu? Akasema: Humuafikisha katika kutenda mema kabla ya kufa kwake. Na katika Mapokezi mengine: Mwenyezi Mungu Mtukufu anapomtakia mja wake Kheri basi humpa ladha. Pakasemwa: Naana yake? Akasema S.A.W: Mwenyezi Mungu Mtukufu anamfungulia matendo Mema kabla ya kufa kwake, kisha anamfisha katika hali hiyo. Kwa hiyo zingatio hapo ni katika Matendo ya Mja na Mwisho wake. Na yule atakaye wafikishwa na Mwenyezi Mungu Mtukufu katika Utiifu na Ibada na kudumu katika kufanya mema basi atamwandalia mwisho mwema na atakuwa miongoni mwa wenye furaha na waliofanikiwa kuipata Pepo.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ}

Na ama wale walio bahatika, wao watakuwamo Peponi wakidumu humo muda wa kudumu mbingu na ardhi, isipo kuwa apendavyo Mola wako Mlezi. Hicho ni kipawa kisicho na ukomo.

Na katika mafunzo yanayopatikana katika Hija, ni iwe ni aliyehiji au asiyehiji, ni kujisalimisha kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu pamoja na kufuata njia za riziki, na mtu kuamini kwamba kila kitu ni cha kuachiwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, na kwamba kadari yake ipo na haikwepeki.

Ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا}

Haiwi kwa Muumini mwanamume wala Muumini mwanamke kuwa na khiari katika jambo, Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanapo kata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

Rehema ambayo Mwenyezi Mungu anawafungulia watu hapana wa kuizuia. Na anayo izuia hapana wa kuipeleka isipo kuwa Yeye. Naye ndiye Mwenye nguvu, Mwenye hekima.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ}

Na ikiwa Mwenyezi Mungu akikugusisha madhara, basi hapana wa kukuondolea hayo ila Yeye. Na ikiwa akikugusisha kheri, basi Yeye ndiye Mwenye uweza wa kila kitu. Naye ndiye Mwenye nguvu juu ya waja wake, na ndiye Mwenye hekima na Mwenye khabari zote.

Kwa hiyo, kujisalimisha kikamilifu kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu ni katika dalili za Imani, na hilo ni katika mambo thabiti ya Uislamu. Na ili hayo yafanikiwe lazima mja mdhanie vyema Mola wake Mlezi. Atakaporidhika na Majaaliwa ya Mwenyezi Mungu Mtukufu na akajisalimisha kwake, basi kwa hakika ataneemeka na ridhaa za Mwenyezi Mungu Mtukufu na atauhisi Utulivu na Usalama.

Ninaisema kauli yangu hii na ninajiombea na kukuombeeni nyinyi Msamaha kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu.

*        *        *

     Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mola Mlezi wa viumbe vyote, na ninashuhudia kuwa hakuna mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu, peke yake asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana Wetu na Mtume Wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake, ewe Mwenyezi Mungu Mtukufu, Mswalie, mrehemu, na umbariki, yeye pamoja na Jamaa zake, na Maswahaba wake wote.

Ndugu zangu Waislamu:

      Aliyehiji amesharejea kutoka katika Ibada yake ya Hija kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Mtukufu akiwa amesamehewa dhambi zake zote, juhudi zake zikiwa zimepokelewa na Mwenyezi Mungu Mtukufu, na akiwa amelipwa kwa kazi yake na kwa hivyo, anatakiwa ajihadhari kwa nguvu zake zote asije akadanganyika kwa kusifiwa  na Watu. Kwani Hija sio sifa anayoipata Mja wala sio sababu ya kujifakharisha na kutambiana baina ya watu, bali mtu aliyehiji baada ya kurejea kwake, anapaswa awe mnyenyekevu na mwenye moyo wa woga. Hija ni faradhi iliyo tukufu aliyoikadiria Mwenyezi Mungu Mtukufu, Hija ina thawabu nyingi. Atakayeitekeleza Ibada hii, na akavumilia tabu zake basi ataipata ladha yake katika moyo wake na athari yake itaonekana katika Maisha yake kwa kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Mtukufu na ataonja ladha yake kwa kumuabudu Mwenyezi Mungu Mtukufu. Haingizi kiburi ndani ya nafsi yake, wala utiifu wake haukinzani na kujidanganya kwake. Hakuna utiifu wowote anaoutekeleza mja muumini kwa nia safi na ya kweli isipokuwa humpelekea katika utiifu mwingine wa juu zaidi, na Ibada ya juu zaidi na ataendelea kupanda daraja za juu za ibada na kutoka katika utiifu kuelekea katika mwingine, mpaka akakifikia kiwango cha Wema. Na hii ni miongoni mwa alama za Utiifu.

Na hakika Mwenyezi Mungu Mtukufu asemaye kweli, amesema kwamba watu wa imani wanaoharakisha kuelekea katika mambo ya Kheri huwa wanasimama kisimamo cha mtu mwenye kuogopa kutokubaliwa matendo yake mema, na kutarajia pamoja na kuwa na tamaa ya kupokelewa kwa Matendo hayo na kupata thawabu zake.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ *وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ* أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ}

Kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao Mlezi wananyenyekea, Na wale ambao Ishara za Mola wao Mlezi wanaziamini, Na wale ambao Mola wao Mlezi hawamshirikishi, Na wale ambao wanatoa walicho pewa, na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao Mlezi,Basi wote hao ndio wanao kimbilia katika mambo ya kheri, na ndio watakao tangulia kuyafikia.

Anasema Ibnu Kathiir Mwenyezi Mungu amrehemu: kwa maana kwamba wao pamoja na wema wao na Imani yao na matendo yao mema wanahuruma kutokana kwake na wanamuogopa Mwenyezi Mungu, wanaogopa hali zao zisije zikabadilika. Na kutoka kwa Mama wa Waumini Aisha R.A, amesema: Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu isemayo:

 {والَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ}

Na wale ambao wanatoa walicho pewa, na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao Mlezi,

Huyu ni yule anaeiba, anazini, anakunywa pombe, na anamuogopa Mwenyezi Mungu? Akasema: Hapana ewe Bintiye Abu Bakar. Bali ni yule ambaye anaswali, na anafunga, na anatoa sadaka, na huku yeye anamcha Mwenyezi Mungu Mtukufu

Muumini wa kweli hajali wingi wa ibada na Swala za Sunna kwa kiasi ambacho anajali kukubaliwa na kutokukubaliwa kwa amali zake na kwa kiasi kinachoonekana katika maisha yake kutokana na Ibada hizo. Na Mwenyezi Mungu Mtukufu amemwamrisha Mtume wake S.A.W, kuhangaika na kujitahidi katika Kumtii. Basi asiidogeshe kazi yoyote na akaiacha na wala asizidishe kazi yoyote mpaka ikamshangaza, na Mtume S.A.W ametuambia kuwa kushangazwa huko ni katika yaangamizayo na kuyaporomosha Matendo yetu. Kutoka kwa Ibnu Abas R.A, amesema: Amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu: Yaangamizayo ni matatu: Mtu kuhadaika na nafsi yake, na Mchoyo anaenyenyekewa, na mwenye Matamanio akawa mfua

Ewe Mola wetu tusaidie sisi katika kukutaja wewe na kushukuru na tuwe waja wako wema, na utuwafikishe katika msimamo wa njia ya kukutii na kufanya Ibada

 

Tunayojifunza kutokana na Hotuba ya Kuaga ya Mtume S.A.W.

Sifa zote njema ni zake Mwenyezi Mungu Mtukufu Mola wa viumbe vyote, asemaye katika Kitabu chake Kitukufu:

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِينًا}

Leo nimekukamilishieni Dini yenu, na nimekutimizieni neema yangu, na nimekupendeleeni Uislamu uwe ndiyo Dini.

Na ninashuhudia kuwa hakuna Mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa Haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Mtukufu na ni yeye pekee asiye na mshirika wake, na ninashuhudia kuwa Bwana wetu na Mtume Wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola Wetu mswalie, mrehemu na umbariki Mtume Wetu na Jamaa zake, na Maswahaba wake na kila mwenye kuwafuata kwa wema mpaka siku ya Malipo.

Na baada ya Utangulizi huu:

Hakika mwenyezi Mungu Mtukufu amemtuma Mtume wake S.A.W, kwa Uongofu ili awatoe Watu katika giza na kuwapeleka katika vyao mwanga na awachukue kwa nywele zao za mbele ya vichwa vyao kutoka katika upotofu na kuelekea katika uongofu na anawapitisha katika njia ya Uokovu na Furaha Duniani na Akhera. Mtume S.A.W ameyalingania Maadili bora na Ruwaza ya hadhi ya juu, na ameufikisha Ujumbe wa Mwenyezi Mungu Mtukufu katika sura ya ukamilifu wake na iliyotimia, na akawa katika zama za Uhai wake anaweka misingi imara ya kibinadamu kwa maneno yake, vitendo vyake na upitishaji wake wa yale anayoyaona kuwa yanafaa

   

Na Mwenyezi Mungu Mtukufu alipomuidhinishia Mtume Wake S.A.W, utekelezaji wa Nguzo ya Tano katika Nguzo za Uislamu, Mtume S.A.W alisimama katika eneo la Milima ya Arafaat katika Mawe, katika Mjumuiko mkubwa wa watu kwa wakati huo, akizichambua Ibada mbalimbali za Hija kwa Maswahaba wake na kwa umma ujao baada yao, na akiweka misingi imara ya Maadili ya Kibinadamu na ya Kitabia ambayo aliendelea kuyalingania katika maisha yake yote, huku akihisi kukaribia kifo chake na kumalizika kwa umri wake. Na kwa hivyo, hotuba yake ilikusanya mambo mengi muhimu ya kujifunza na mazingatio ya hali ya juu ambayo yanazingatiwa kuwa ni Mfumo wa Maisha ya Watu wote

Na miongoni mwa mafunzo ya hotuba yake ni: Kujenga Misingi imara ya Uadilifu na Usawa baina ya Watu wote. Anasema Mtume S.A.W: Enyi Watu:Hakika Mola wenu Mlezi ni Mmoja. Na Hakika Baba yenu ni Mmoja. Tambueni kwamba hakuna ubora wowote wa mwarabu kwa muajemi, wala muajemi kwa mwarabu, wala mwekundu kwa mweusi, wala mweusi kwa mwekundu, isipokuwa kwa Uchamungu. Hakika Mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu Mtukufu ni mchamungu…

Mtume S.A.W aliufanya Uchamungu na Matendo mema kuwa ni kigezo cha mtu kuwa bora zaidi ya mwingine kwa kuitekeleza kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

Enyi watu! Hakika Sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamume na mwanamke. Na tumekujaalieni kuwa ni mataifa na makabila ili mjuane. Hakika aliye mtukufu zaidi kati yenu kwa Mwenyezi Mungu ni huyo aliye mchamngu zaidi katika nyinyi. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye kujua, Mwenye khabari

Kwa hiyo, Watu wote ni sawa kwa upande wa haki na wajibu bila ya kumbagua yoyote kimatabaka, kasumba ya kikabila, na haya yanatokana na Uadilifu ambao ndio kipimo cha kusimamisha haki na Uuwianifu wa Mataifa.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}

Na msemapo semeni kwa uadilifu ingawa ni jamaa.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

{وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}

Na mnapo hukumu baina ya watu mhukumu kwa uadilifu.

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}

Wala kuchukiana na watu kusikupelekeeni kutofanya uadilifu. Fanyeni uadilifu. Hivyo ndio kuwa karibu mno na uchamngu.

Na katika faida hizo pia: ni Ulinzi wa Maisha na Mali pamoja na Heshima za watu. Kutoka kwa Abdurahman bin Abuu Bakra R.A, kutoka kwa Baba yake anasema: Mtume S.A.W alikuwa ameketi juu ya ngamia na mtu mmoja alikuwa ameushika utepe wa kumswagia ngamia kisha akasema S.A.W: Leo ni siku gani? Tukanyamaza mpaka tukadhani kwamba Mtume aipa siku hiyo jina jingine. Akasema Mtume S.A.W: Je leo sio siku ya kuchinja? Tukasema: Ndio. Akasema: Kwani huu ni mwezi gani? Tukanyamaza mpaka tukadhani kwamba Mtume S.A.W, ataupa mwezi huu jina jipya. Akasema Mtume S.A.W: Je mwezi huu sio wa Dhulhijah? Tukasema: Ndio. Akasema: Hakika Damu zenu, Mali zenu na Heshima zenu ni Haramu kama ilivyo Haramu ya siku yenu hii katika mwezi wenu huu na katika Mji wenu huu. Aliyekuwepo amfikishie asiyekuwepo. Kwani huwenda aliyekuwepo akamhadithia aliye mtambuzi zaidi kuliko yeye.

Katika jambo hili, Mtume S.A.Waliwazindua Maswahaba wake na akaziamsha zaidi akili zao kwa maneno haya bobezi ambayo yamekusanyika katika mwenendo huu wa Mtume S.A.W wenye mtazamo wa kina unaoonesha uzito wa kuyaheshimu maisha ya binadamu, mali na heshima yake na Ulinzi wake, na kwamba haiwi halali kumshambulia mtu kwa ushambuliaji wa aina yoyote. Uislamu unalingania Usalama na Amani, Utulivu na Salama. Na Uislamu unawataka Watu wote waishi maisha ya utulivu bila ya ubaguzi au utofautishaji baina ya mtu na mwingine bila kujali jinsia yake, rangi yake au hata Dini yake kwani Sheria ya Uislamu imemlindia yote haya kila mtu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}

 Wala msiuwe nafsi ambayo Mwenyezi Mungu ameharimisha kuiuwa, ila ikiwa kwa haki. Hayo amekuusieni ili myatie akilini.

Na Mwenyezi Mungu Mtukufu amekufanya kuiua nafsi moja bila ya haki ni sawa na kuwaua Watu wote. Akasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الناس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}

Kwa sababu ya hayo tuliwaandikia Wana wa Israili ya kwamba aliye muuwa mtu bila ya yeye kuuwa, au kufanya uchafuzi katika nchi, basi ni kama amewauwa watu wote. Na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote.

Kwa kuthibitisha uharamu wa kuua na kumtia hatiani muhusika, Mtume S.A.W ameonya onyo jingine katika hotuba yake hii, onyo ambalo linahusika na uharamu wa kuua ambapo anasema Mtume S.A.W: Msirejee tena kwenye Ukafiri baada yangu mimi, mkauana wenyewe kwa wenyewe. Kama ambavyo Uislamu umeharamisha kuishambulia nafsi, umeharamisha pia kushambulia mali za Watu kwa aina yoyote ya mashambulizi, ambapo Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema:

 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}،

Enyi mlio amini! Msiliane mali yenu kwa dhulma, isipo kuwa iwe biashara kwa kuridhiana wenyewe.

 Na Mwenyezi Mungu Mtukufu anasema:

 {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

Wala msiliane mali zenu kwa baat’ili na kuzipeleka kwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi, na hali mnajua.

Kwa ajili ya kuzilinda Mali za Mali kwa ujumla, Sheria ya Kiislamu imeuharamisha wizi na kuuwekea adhabu kali ikemeayo.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

Na mwizi mwanamume na mwizi mwanamke, ikateni mikono yao, hayo ni malipo ya waliyo yachuma, ndiyo adhabu ya mfano itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu na Mwenye hikima.

Na Sheria ya Uislamu imeharamisha pia upokonyaji wa aina zote wa Ardhi za Watu, ambapo Mtume S.A.W, anasema: Mtu yoyote atakayedhulumu kiasi cha upana wa vidole kumi na mbili moja ya ardhi Mwenyezi Mungu Mtukufu atamtwisha shingoni kwa ardhi hiyo siku ya Kiama uzito wa ardhi saba.

    Na vile vile Uislamu umeharamisha uadui wa heshima za Watu au hata kuzigusa vyovyote iwavyo, na hakuna tofauti kati ya mwislamu na asiye mwislamu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}

Wala msikaribie uzinzi. Hakika huo ni uchafu na njia mbaya.

Uislamu pia umeharamisha kuwatuhumu uzinzi Wanawake wenyekujiheshimu na ukazingatia kuwa hili ni katika Madhambi Makubwa. Na Mtume S.A.W anasema: Jieousheni Mambo saba yaangamizayo. Akaulizwa: Ni yepi hayo Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu? Akasema: … Kuwatuhumu uzinzi Wanawake wanaojiheshimu, walioghafilika, Walio Waumini…. Na Mtume S.A.W amekataza Matusi na kutukana kwa ujumla na akaiita Tabia hii ya kutukana kama Uovu akasema Mtume S.A.W: Kumtukana Mwislamu ni Uovu na kupigana nae ni Ukafiri.

Na miongoni mwa ya kujitunza ni: Ulinganiaji wa Umoja na kuonya juu ya migawanyiko ambapo anasema Mtume S.A.W katika hotuba yake ya kuaga: Hakika Shetani amekata tamaa ya kuabudiwa katika Nchi yenu hii, katika zama za mwisho. Na amekuridhieni kutoka kwenu matendo maovu basi tahadharini nae katika Dini yenu… Kwa hiyo tuungane na tushikamane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu Mtukufu Sisi sote, kwa kuiitikia kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu anaposema:

 {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ}

Na shikamaneni kwa Kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane

Na anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}

Na mtiini Mwenyezi Mungu na Mtume wake, wala msizozane mkaingiwa woga, na zikapotea nguvu zenu. Na subirini. Hakika Mwenyezi Mungu yu pamoja na wanao subiri.

Na tutambue kwamba Dni ya Uislamu haina uhusiano wowote na mparaganyiko pamoja na mgawanyiko.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ }

Hakika walio igawa Dini yao na wakawa makundi makundi, huna uhusiano wowote nao. Kwa hivyo, Uislamu unalingania Umoja na unaharamisha Gomvi na Mgawanyiko.

Na katika tunayonufaika nayo: Ni Wajibu wa kushikamana na Kitabu cha Mwenyezi Mungu Mtukufu na Sunna ya Mtume S.A.W, ambapo anasema Mtume S.A.W: Na hakika nimekuachieni ambapo hamtapotea kamwe iwapo mtashikamana nacho, Kitabu cha Mwenyezi Mungu Mtukufu, na nyinyi ndio mnajukumu la kunifikishia…

Na kitabu cha Mwenyezi Mungu Mtukufu ni Muujiza kudumu Milele, haujiwi na Batili kwa mbele au kwa nyuma yake, haubadiliki wala haugeuki miaka na miaka inayopita. Na karne na karne ziendazo. Mwenyezi Mungu ameondosha kwayo na kwa Sunna ya Mtume S.A.w, Matamanio, na kumaliza kwavyo aina zote za hitilafu.

Anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}

Enyi mlio amini! Mtiini Mwenyezi Mungu, na mtiini Mtume na wenye madaraka katika nyinyi. Na mkizozana katika jambo basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na Mtume, ikiwa mnamuamini Mwenyezi Mungu na Siku ya Mwisho. Hayo ndiyo bora zaidi na ndiyo yenye mwisho mwema.

Na kushikamana na Kitabu cha Mwenyezi Mungu Mtukufu na Sunna ya Mtume S.A.W ni alama ya Imani na ni Dalili ya Uchamungu, ambapo anasema Mwenyezi Mungu Mtukufu:

 {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

La! Naapa kwa Mola wako Mlezi! Hawataamini mpaka wakufanye wewe ndiye muamuzi katika yale wanayo khitalifiana, kisha wasione uzito katika nyoyo zao juu ya hukumu utayo toa, na wanyenyekee kabisa.

Ninaisema kauli yangu hii na ninamwomba Msamaha Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa ajili yangu na kwa ajili yenu.

*        *        *

Sifa zote ni zake Mwenyezi Mungu Bwana Mlezo wa viumbe vyote, na ninashuhudia na kukiri kuwa hapana mungu mwingine anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Mwenyezi Mungu Mmoja asiye na Mshirika wake, na ninakiri na ninashuhudia kuwa Bwana wetu na Mtume wetu Muhammad ni Mja na Mjumbe wake. Ewe Mola wetu mswalie, mrehemu na Umbariki yeye na Jamaa zake na Maswahaba wake wote. Hapana Shaka kuwa Hotuba ya Hija ya Kuaga aliyoitoa Mtume S.A.W, ndio kumbukumbu ya kwanza na azimio la kimataifa la ulinzi wa Haki za Binadamu, kutokana na maadili iliyoyakusanya ndani yake ambayo yanaulinda utukufu wa Mwanadamu na kumletea udalama na amani yake. Na katika faida muhimu za mafunzo zinazopatikana ndani ya Hotuba hiyo: ni ubainifu wa sheo cha mwanamke na nafasi yake katika Sheria ya Uislamu. Mtume S.A.W ameusia kuhusu Mwanamke kwa kumpa uzito wake, na akaweka wazi nafasi yake. Wanawake ni ni ndugu wa wanaume, na Haki na Majukumu ni ya pande mbili baina yao. Anasema Mtume S.A.W: Hakika mna nyinyi juu ya wanawake wenu Haki na wao wana juu yenu haki. na Uislamu umempa heshima kubwa Mwanamke, awe ni mama, dada, binti au mke. Na kumfanya awe na Haki zinazoidhamini furaha yake ya Duniani na Akhera, na kumlinda pamoja na kuuhifandhi utukufu wake wa kibinadamu. Na Mtume S.A.W alipoulizwa: Ni nani mwenye haki zaidi ya kuwa naye katika watu? Mtume S.A.W akasema: Ni mama yako. Kisha akasema yule muulizaji: Kisha nani? Mtume akasema: kisha Mama yako. Akasema yule muulizaji: kisha nani? Mtume akasema: kisha mama yako. Kisha akasema tena yule muuliza: kisha nani? Akasema Mtume S.A.W; kisha Baba yako. Na anasema Mtume S.A.W: Mtu atakayekuwa na watoto wa kike watatu na akawavumilia, akawalisha na kuwanywesha, akawavisha kwa jasho lake, basi sisi tutakuwa kwake yeye siku ya Kiama kizuizi cha Moto. Na katika mapokezi mengine. Anasema Mtume S.A.W: Mtu yoyote atakayewalea watoto wawili wa kike,  au watatu, au dada zake wawili au watatu, mpaka watakapoolewa  au akafariki dunia na kuwaacha, basi mimi nay eye tutakuwa kama vidole hivi, akaashiria kwa vidole viwili; cha tatu na cha shahada. Na kutoka kwa Abu Huraira R.A, amesema: Anasema Mtume wa Mwenyezi Mungu Mtukufu: Usianeni juu ya wanawake, kwani mwanamke ameumbwa kwa mbavu ya mwanaume, na hakika kitu kilichopinda zaidi katika mbavu ni kilicho juu yake, na utakapoenda kutaka kuinyoosha utaivunja, na ukiiacha itaendelea kuwa imepinda, basi usianeni wema juu ya wanawake. Neno kheri katika Hadithi hii ya Mtume ni neno linalokusanya maana pana zaidi ambapo linaashiria uwajibu wa kujipamba kwa maana bora za uwanaume pale wanaume wanapotangamana na wanawake. Haja iliyoje kwetu sisi ya kuyatekeleza maadili haya yenye thamani kubwa ambayo yamezikusanya kheri nyingi kwa ajili ya ubinadamu.

 Hakika Maadili haya yamekuja yakizitangulia zaka katika historia ya Ubinadamu na ya Kitabia ambayo kama watu watayazingatia vyema na wakayaingiza akilini mwao na wakayafanyia kazi ipasavyo, basi hapana shaka kwamba hiyo itakuwa ndiyo sababu ya furaha yao Duniani na Akhera.

Ewe Mola wetu Mlezo tukubalie sisi hakika wewe ni Msikivu Mjuzi, na tunakuomba utupokelee toba zetu hakika Wewe ni Mwingi wa kupokea Toba na Mpole mno.

  َّ