:

Το Σινά στο Ιερό Κοράνι

Mokhtar-300x198

Το Ιερό Κοράνι αναφέρεται στο Σινά. Αυτές οι αναφορές μας βιβαιώνουν στην σημαντικότητα την θρησκευτική και την ιστορική. Αυτό φυσικά ένα ακόμα στοιχείο που μας κάνει να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάι να κάνουν για την ανάπτυξή της επίσης να προσπαπήσουμε να εκμεταλλευτούμε τους φυσιούς της πόρους. Ο Αλλάχ ορκίζεται στο Ιερό Κοράνι, με το Όρος Σινά (Τζάμπαλ αλ-Τούρ), «Εν ονόματι του Βουνού (Όρους Σινά), και εν ονόματι του Βιβλίου που είναι γραμμένο γραμμένο πάνω σε περγαμηνή, εν ονόματι του Σπιτιού που το επισκέπτονται, εν ονόματι του Υψηλού Θόλου, και της φουσκωμένης θάλλασας, η τιμωρία του Κυρίου σου σίγουρα θα πραγματοποιηθεί», (αλ- Τούρ, 1 -5). Το Όρος Σινά κατέχει μεγάλη ιερότητα για αυτό βλέπουμε ότι ο Αλλάχ ορκίζεται με αυτό, όχι μόνο αλλά ονομάζει το εδάφιο με το όνομα του Βουνού αυτού. Δεν είναι μόνο αυτήη αναφορά που κάνει ο Αλλάχ στο Βουνό αυτό, όμως υπάρχει μια ακόμα αναφορά στο εδάφιο της Συκιάς, όπου ο Αλλάχ λέει, «Εν ονόματι της συκιάς, εν ονόματι της ελιάς, εν ονόματι του Όρους Σινά και αυτής της απαραβίατης και ασφαλούς γης», (αλ-Τίν, 1-3). Βάζει το Όρος Σινά πριν από την ασφαλή Γη, παρά την ιερότητα που κατέχει αυτή η Γη. Πολλές είναι οι αναφορές που γίνονται για το Όρος αυτό στο Κοράνι και στο Χαντέθ του Προφήτη, «να τρώτε το λάδε και να αλείφεστε με το λάδι, διότι είναι από ευλογημένο δέντρο». Λέει επίσης ο Αλλάχ, «όταν έτασε μια φωνή τον φώναξε από την δεξιά πλευρά της πεδιάδας, στο ιερό τόπο όπου βρίσκεται ένα δέντρο», (αλ-Κάσας 30). Οι ένοπλες δυνάμεις μας γνωρίζουν πολύ καλά την αξία του Σινά. Γι’ αυτό κάνει μεγάλες θυσίες για την χώρα μας γενικά και ιδιαίτερα για το Σινά με στόχο να το καθαρίσουν από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό είναι αξιέπαινο από την μια πλευρά και από την άλλη χρειάζεται να στρατευτούμε πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Γνωρίζοντας και εμείς την αξία που αποτελεί το Σινά και για να δείξουμε το θρησκευτικά, τουριστικά αλλά και τα φυσικά της αξιοθέατα, αποφασίσαμε στο Υπουργείο των Βακουφίων να οργανώσουμε το διεθνή αγώνα της αποστήθησης του Κορανίου στην πόλη Σάρμ ελ-Σέχ. Θα επισκέπτονται και οι φιλοξεννούμενοί μας τα αξιοθέατα , όπως Αικατερίνη. Η κίνησή μας αυτή βεβαιώνει την θέση που κατέχει το Σινά σε μας, επίσης βεβαιώνει ότι το Σινά είναι μια πόλη της ειρήνης. Το Σινά βρίσκεται μέσα στην καρδιά κάθε Αιγυπτίου και όλες οι προσπάθειες των τρομακρατικών οργανώσεων δεν θα μας εμποδίσουν από την ανάπτυξή της και στο να την φυλάξουμε από την τρομοκρατία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιμάμηδες που ζητούν μετάθεση στο Σινά για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Εύναι μεγϊλη η Αύγυπτοσ χϊριν ςτο όθοσ και ςτον πολιτιςμό τησ

Mokhtar-300x198

Αναμφύβολα η Αύγυπτοσ εύναι μια μεγϊλη χώρα χϊρη ςτουσ αρχηγούσ τησ, τουσ επιςτόμονλεσ τησ, τουσ ϊντρεσ και τισ γυναύκεσ τησ, χώρη ςτην ιςτορύα και ςτον πολιτιςμό τησ, χϊρη επύςησ ςτον ηγετικό ρόλο που διαδραματύζει ςτην περιοχό, εύτε ςε πολιτιςμικό, ιδεολογικό και επιςτημονικό επύπεδο εύτε ςε ςτρατιωτικό και ανθρώπινο επύπεδο. Γι’ αυτό βλϋπουμε πώσ η Αύγυπτοσ ςυμπεριφϋρεται ςαν μεγϊλη χώρα. Στο ςημεύο αυτό αναφϋρουμε τουσ παρακϊτω ςτύχουσ, Με αντιμετωπύζει ο χυδαύοσ με αιςχρότητα ενώ εγώ ςιχαύνομαι να του ςυμπεριφϋρομαι με τον ύδιο τρόπο όςο χυδαύοσ γύνεται, γύνομαι εγώ υπομονετικόσ όμωσ, υπϊρχει διαφορϊ μεταξύ υπομονόσ και ο ϊνθρωποσ ςε θϋςη ιςχύοσ και να αδυναμύασ. Η Αύγυπτοσ ϋχει υπομονό και δεν εύναι καθόλου αδύναμη. Εύναι η μεγαλύτερη αδελφό που επιδιώκει να ενώνει και να μην επιτρϋπει με όλη τησ τη δύναμη την διχόνια και την απειλό που μπορεύ να υπϊρχει για την περιοχό. Δεν μπορεύ να εγκαταλεύπει καμύα από τισ αδελφϋσ τησ να απειλεύται, ακόμα και αν αυτό η χώρα τησ ςυμπεριφϋρεται αιςχρϊ. Παρ’ όλ’ αυτϊ όμωσ πρϋπει να μ=πούμε ότι η ςοφό αιγυπτιακό πολιτικό δεν την αφόνει να πϋςει ςτην παγύδα και να ρύχνεται ς’ πϊλη που το θϋλουν ϊλλεσ δυνϊμεισ οι οπούεσ δεν γνωρύζουν τισ ςυνϋπειεσ. Όλη η ιςτορύα τησ Αιγύπτου αποδεικνύει ότι η Αύγυπτοσ ποτϋ δεν όταν επιθετικό δύναμη ούτε όταν δύναμη απειλόσ για τισ γειτονικϋσ τησ χώρεσ. Και αν υπϊρχει καμύα φορϊ ςύγκρουςη, τότε εύναι ςτιγμιαύα και δεν εύναι γνωςτικό ςτοιχεύο τησ χώρασ. Όλ’ αυτό επειδό η Αύγυπτοσ κατϊφερει να χωνϋψει πολλούσ πολιτιςμούσ πρϊγμα που φαύνεται ςτην προςωπικότητϊ τησ και των πολιτών τησ. Ο ύδιοσ ο Αλλϊχ εξαςφαλύζει την αςφϊλειϊ τησ και αυτό αναφϋρεται ςτο Κορϊνι.

Η έννοια της εθνικής ασφάλειας

Mokhtar-300x198

Η σταθερότητα κάθε χώρας είναι είναι σημαντικό στοιχείο της εθνικής της ασφάλειας. Η εθνικής ασφάλεια μιας χώρας είναι ευθύνη όλων των πολιτών, ιδίως αυτών που αποφασίζουν για την τύχη της χώρας και ιδιαίτερα οι αποφάσεις που αφορούν τις σχέσεις της με το εξωτερικό.

Αν θεωρείται η εθνική ασφάλεια μια χώρας μια κόκκινη γραμμή που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να παραβιάζεται, τότε είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για αυτό. Για να φυλάσσεται δηλαδή η εθνική ασφέλεια μιας χώρας χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην μόρφωση η οποια θα επικεντρώνει την προσοχή στη σημαντικότητα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό καθαυτό απαιτεί την εκπαίδευση όσων λαμβάνουν ηγετικές θέσεις στην χώρα. Διότι πρέπει να ξέρει ο κάθε υπεύθυνος τις συνέπειες των αποφάσειών του για την εθνική ασφέλεια.

Μπορεί κάποιοι από αμέλεια ή και από άγνοια να μην γνωρίζουν πως η συμπεριφορά τους ενδείχεται να επηρεάζει την εθνική ασφέλεια της χώρας. Αυτό φυσικά αφορά και όλους τους τομείς, λ.χ. οι αποφάσεις που λαμβάνονται, οι σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες, οι συμφωνίες που υπογράφει η χώρα με άλλες χώρες κλπ.

Τονίζουμε επίσης ότι η αίσθηση της εθνικής ασφάλειας διαφέρει από έναν άνθρωπο στον άλλον λόγω πολλων παραγόντων, η παιδεία, ο πατριωτισμός κλπ. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι πρέπι να εξασφαλίζονται τα εξής στοιχεία:

  • Περισσότερη μόρφωση που επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην εθνική ασφάλεια για τους ανθρώπους που πρόκειται να λάβουν ηγετικές θέσεις στην χώρα.
  • Πρέπει να δίνεται έμφαση στην σημαντικότητα της εθνικής ασφάλειας και αυτό αφορά τους πολιτικούς, τους ανθρώπους των γραμμάτων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τονίζεται η σημασία της σταθερότητας της χώρας.
  • Πρέπει να συμβολεύονται οι αρμόδιες υπηρεσίες πριν γίνει οτιδήποτε συμφωνία με ξένα κράτη διότι αυτό μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την χώρα και τη σταθερότητά της.

Όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις πρέπει να έχει κανείς υπόψιν του την πολιτική κατάσταση εντός αλλά και εκτός χώρας, διότι πρέπει να έχει υπόψιν του την αραβική μας θέση, την αφρικάνικη και την ισλαμική επίσης και τις διεθνείς σχέσεις μας. Πρέπει να αναλογίζουμε δηλαδή τις συνέπειες των αποφάσειων για την χώρα μας.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε το γεγονός ότι οι πολιτικές,  στρατιωτικές,  οικονομικές, πολιτισμικές, σχέσεις αλλά και οι σχέσεις των μέσα πρέπει να λειτουγούν με αρμονία μεταξύ τους, διότι επηρεάζει η κάθε μια την άλλη. Αυτό χρειάζεται να υπάρχει πατριωτική συνείδηση και εμπειρία και να λειτουρούμε όλοι ως μια ομάδα. Αυτό απαιτεί από τον κάθε υπεύθυνο να είναι στο ύψος των περιστάσεων και να έχει πλήρη επίγνωση της φύσης της ομάδας συνεργασίας του.

Σημειωτήεον είναι ότι δεν φτάνει η καλή βούηση για τη σταθερότητα μια χώρας, χρειάζεται επίσης να υπάρχει κατανόηση για αυτό.

Τα χαρακτηριστικά των πιστών

awkaf-

Ο Αλλάχ έχει μεγόλο έλεος για τους δούλους Του γι’ αυτό τους έστειλε Αποστόλους που να τους καθοδηγήσουν στο σωστό δρόμο και για να μην έχει κανείς καμία δικαιολογία ότι δηλαδή δεν γνώριζε, λέει ο Αλλάχ «Απόστολοι αναγγέλλουν τα καλά νέα και που προειδοποιούν επίσης για να μην έχουν οι άνθρωποι καμία δικαιολογία απέναντι στον Αλλάχ αφού τους έστειλε Αποστόλους», (αλ-Νεσάα, 165).

Η πίστη στον Αλλάχ είναι το πιο υψηλό και σημαντικό στοιχείο που έφεραν οι Προφήτες (την ειρήνη του Αλλάχ να έχουν). Αυτή η πίστη στον Αλλάχ σημαίνει η σταθεροποίηση του δόγματος στην καρδιά, δηλαδή να πιστεύει στον Αλλάχ, σους Άγγελους, στις Βίβλους, στους Προφήτες, στην Ημέρα της Κρίσεως και στην μοίρα είτε αυτή η μέρα καλή είτε κακή. Και πρέπει ο κάθε πιστός να τηρεί όλες τις θρησκευτικές υποχρεώσεις που ορίζει ο θεϊκός νόμος, και όλες τις προσταγές και τις απαγορεύσες που ανέφερε ο Προφήτης την ειρήνη του Αλλάχ να έχει.

Το να γνωρίζει κανείς τον Αλλάχ είναι η αχρή της πίστης, λέει ο Αλλάχ, «να γνωρίζεις ότι δεν υπάρχει άλλος θεός παρά μονάχα ο Αλλάχ και να ζητήσεις συγχώρηση για τις αμαρτίες σου επίσης για τις αμαρτίες των άλλων πιστών. Ο Αλλάχ γνωρίζει το πού θα καταλήξετε», (Μουχάμαντ, 19).

Η πίστη στον Αλλάχ σχετίζεται επίσης με την καλή πράξη. Αυτά τα δυο στοιχεία δεν χωρίζονται, αναφέρονται με ταζί και στο Ιερό Κοράνι, «εκείνοι που πιστεύουν και πράττουν το καλό, θα μπούν στον Παράδεισο και εκεί θα έχουν αίωνια ζωή», (αλ-Μπάκαρα, 82). Λέει επίσης ο Αλλάχ, «εκείνοι που πιστεύουν και κάνουν καλές πράξεις, ο Θεός θα τους καθοδηγήσει χάρη στην πίστη τους. Θα έχουν επίσης τρεχόμενα ποτάμια και πλούσιους παραδείσους», (Ιουνίς, 9). Άξιον αναφορά είναι το γεγονός ότι η πίστη αυξάνεται με την υπακοή στον Αλλάχ και μειώνεται με την άρνηση της υπακοής. Γι’ αυτό υπάρχει διαφορά στην πληρότητα της πίστης από έναν άνθρωπο στον άλλον.

Βλέπουμε πώς ο Προφήτης ενδιαφερόταν πάντα να διδάξει στους πιστούς τις βασικές έννοιες της πίστης και του ισλαμικού δόγματος. Γι’ αυτό, καθώς αναφέρεται στο Χαντίθ, τους διδάξε τα βασικά στοιχεία βάση των οποιων γίνεται ο άνθρωπος πιστός. Αυτό φαιίνεται όταν του ήρθε μια μέρα ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ενώ ο Προφήτης καθόταν με τους συντρόφους του, και άρχισε να τον ρωτήσει: ω Μουχάμαντ, πες μου τι είναι το Ισλάμ; Του αποκρίθηκε: το Ισλάμ είναι να μαρτυρήσει ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μουχάμαντ είναι Προφήτης του, και να τηρείς τις προσευχές, την ελεημοσύνη. Επίσης να νυστεύει το Ραμαζάνι και να προσκινήσεις την Μέκκα, αφού φυσικά μπορείς. Το αποκρίθηκε έχεις δίκιο. Τον ρώτησε τι σημαίνει η πίστη; Του απάντησε: να πιστεύει στον Αλλάχ, στους Αγγέλους του, στις Βίβλους, στους Προφήτες του και στην μοίρα. Τότε του είπε: έχεις δίκιο. Και μετά τον ρώτησε ποιο είναι το Ιχσάν «η υπέρτατη πίστη»; Του απάντησε: το Ιχσάν είναι να λατρεύει τον Αλλάχ σαν να τον βλέπεις, διότι ναι μην εσύ δεν τον βλέπει όμως Αυτός σε βλέπει. Τέλος τον ρώτησε΅πότε είναι η ημέρα της κρίσεως; Και του αποκρίθηκε: γνωρίζω ό,τι γνωρίζεις και εσύ, δηλαδή δεν γνωρίζει πότε είναι». (Μούσλιμ). Ο Προφήτης δεν γνωρίζει πότε θα είναι η ημέρα της κρίσεως, όμως μας ανέφερε τα βασικά της σημάδια.

Οι πιστοί έχουν γνωστικά χαρακτηριστικά, ένα από αυτά είναι ο φόβος από τον Αλλάχ. Δηλαδή πρέπει να γεμίσει ο κάθε πιστός την καρδιά του με τον φόβο από τον Αλλάχ. Αυτό το γεγονός καθίσταται ένα βασικό στοιχείο που θα τον εμποδίσει από το να κάνει κακές πράξεις. Λέει ο Αλλάχ, «οι αληθινοί πιστοί είναι αυτοί που όταν αναφέρται ο Αλλάχ έχουν μεγάλο φόβο στις καρδιές του και όταν διαβάζεται το Κοράνι μπροστά τους γίνονται όλο και πιο πιστοί. Αυτοί βασίζονται πάνω στον Αλλάχ σ’ όλοες τους τις πράξεις», (αλ-Ανφάλ, 2-3).

Άλλο στοιχείο του πιστού είναι να λατρεύει τον Αλλάχ και μόνο, αυτό είναι το δικαίωμα του Αλλάχ στους ανθρώπους. Διότι ο Αλλάχ δημιούργησε όλα τα δημιουργήματα, τους ανθρώπους, τους αγγέλους, τα τζίνι, τα ζώα κ.ά. για να τον λατρεύουν, λέει ο Αλλάχ, «δημιούργησα τους ανθρώπους και τα τζίνι μόνο και μόνο για να μελατρεύουν». Άρα η αποστολή και η παρουσία των ανθρώνων στην γη έχει ως βασικό σκοπό την λατρεία του μοναδικού θεού. Αν τηρούν αυτό τότε η αμοιβή τους θα είναι ο παράδεισος, λέει ο Προφήτης, απευθυνόμενος στον σύντροφό του τον Μουάδ, «ω Μουάδ γνωρίζεις ποιο είναι το δικαίωμα του Αλλάχ στους ανθρώπους και ποιο είναι το δικαίωμα των ανθρώπων στον Αλλάχ; Ο Μοουάδ αποκρίθηκε ο Αλλάχ γνωρίζει και ο Προφήτης του επίσης. Τότε είπε ο Προφήτης το δικαίωμα του Αλλάχ στους ανθρώπους είναι να λατρεύουν τον Αλλάχ και να μην μοιράζουν αυτή την λατρεία με κανέναν άλλον. Και το δικαίωμα των αθρώπων στον Αλλάχ είναι να τους πηγαίνει στον παράδεισο.τότε είπε ο Μουάδ: να το πω αυτό στους ανθρώπους Προφήτα του Αλλάχ; Να το πω στους ανθρώπους αυτό; Του απάντησε: όχι για να μην τεμπελιάζουν. (Μούσλιμ).

Βασικό στοιχείο του πιστούς επίσης είναι να τηρεί τις προσευχές του. Γι’ αυτό λέει ο Αλλάχ, «θα πετύχουν οι πιστοί που τηρούν τις προσευχές τους με πληρότητα και φόβο». Η προσευχή είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της ισλαμικής θρησκείας, λέει ο Αλλάχ, «να τηρείτε τις προσευχές σας και να δίνεται ελεημόσυνη», (αλ-Μπάκαρα, 43).

Όμως πρέπει ο άνθρωπος να τηρεί τις προσευχές του καθώς πρέπει δηλαδή με φόβο από τον Αλλάχ και να επικεντρώνει την προσοχή του σ’ αυτές. Οι προσευχές βοηθούν τον πιστό να έχει καλό ήθος και ύφος, διότι οι προσευχές απαγορεύουν τις κακές πράξεις.

Χαρακτηριστό στοιχείο επίσης του πιστού είναι να ξοδεύει για χ’αρη του Αλλάχ δίνοντας στους φτωχούς και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ακόμα και αν αυτοί οι φτωχοί είναι συγγενείς του, αυτό ανταμείβεται από τον Αλλάχ. Αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία προσδιορίζουν τον πιστό άνθρωπο. Και αν τα τηρεί κανείς αυτό θα είναι προς όφελος του ίδιου και της κοινωνίας του αλλά και προς όφελος της πατρίδας του.