:

Η Αίγυπτος

Mokhtar-300x198

Η Αίγυπτος είναι υπό προστασίας

το Ιερό Κοράνι της εγγιάται την ασφάλεια

Και αν κάποια μέρα σκοντάφτει αυτό

θα είναι στιγμίαιο και γρήγορα θα επανερθώνει

θα ξαναγύρει σαν απαραβίαστο φρούριο του Ισλάμ

και σαν ισχυρή για το έθνος των Αράβων ασπίδα

πάντα το χέρι της απλώνει σ’ όποιον θέλει ειρήνη

και είμαστε άντρες της όταν κάποιος πόλεμο μαζί της επιδιώκει

δεν επιδιώκουμε ποτέ τον κακό για κανέναν επίσης

δεν δεχόμαστε καμία ταπείνωση. Καέχουμε εμείς την ανδρεία

μόνο ένα από τα δυο αυτά δεχόμαστε, την θριαμβευτική

νίκη ή γι’ Αυτήν μάρτυρες να γίνουμε

να αναζητήσει στην ιστορία όποιος θέλει να γνωρίσει τους έρωες της

και περί στρατιωτών της του Προφήτη τα λόγια να κατανοήσει

οι της Αιγύπτους στρατιώτες είναι οι εκλεκτοί

γι’ αυτό την αξία της Αιγύπτου πρέπει ο καθένας να γνωρίσει

Το Σινά στο Ιερό Κοράνι

Mokhtar-300x198

Το Ιερό Κοράνι αναφέρεται στο Σινά. Αυτές οι αναφορές μας βιβαιώνουν στην σημαντικότητα την θρησκευτική και την ιστορική. Αυτό φυσικά ένα ακόμα στοιχείο που μας κάνει να δείξουμε μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάι να κάνουν για την ανάπτυξή της επίσης να προσπαπήσουμε να εκμεταλλευτούμε τους φυσιούς της πόρους. Ο Αλλάχ ορκίζεται στο Ιερό Κοράνι, με το Όρος Σινά (Τζάμπαλ αλ-Τούρ), «Εν ονόματι του Βουνού (Όρους Σινά), και εν ονόματι του Βιβλίου που είναι γραμμένο γραμμένο πάνω σε περγαμηνή, εν ονόματι του Σπιτιού που το επισκέπτονται, εν ονόματι του Υψηλού Θόλου, και της φουσκωμένης θάλλασας, η τιμωρία του Κυρίου σου σίγουρα θα πραγματοποιηθεί», (αλ- Τούρ, 1 -5). Το Όρος Σινά κατέχει μεγάλη ιερότητα για αυτό βλέπουμε ότι ο Αλλάχ ορκίζεται με αυτό, όχι μόνο αλλά ονομάζει το εδάφιο με το όνομα του Βουνού αυτού. Δεν είναι μόνο αυτήη αναφορά που κάνει ο Αλλάχ στο Βουνό αυτό, όμως υπάρχει μια ακόμα αναφορά στο εδάφιο της Συκιάς, όπου ο Αλλάχ λέει, «Εν ονόματι της συκιάς, εν ονόματι της ελιάς, εν ονόματι του Όρους Σινά και αυτής της απαραβίατης και ασφαλούς γης», (αλ-Τίν, 1-3). Βάζει το Όρος Σινά πριν από την ασφαλή Γη, παρά την ιερότητα που κατέχει αυτή η Γη. Πολλές είναι οι αναφορές που γίνονται για το Όρος αυτό στο Κοράνι και στο Χαντέθ του Προφήτη, «να τρώτε το λάδε και να αλείφεστε με το λάδι, διότι είναι από ευλογημένο δέντρο». Λέει επίσης ο Αλλάχ, «όταν έτασε μια φωνή τον φώναξε από την δεξιά πλευρά της πεδιάδας, στο ιερό τόπο όπου βρίσκεται ένα δέντρο», (αλ-Κάσας 30). Οι ένοπλες δυνάμεις μας γνωρίζουν πολύ καλά την αξία του Σινά. Γι’ αυτό κάνει μεγάλες θυσίες για την χώρα μας γενικά και ιδιαίτερα για το Σινά με στόχο να το καθαρίσουν από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό είναι αξιέπαινο από την μια πλευρά και από την άλλη χρειάζεται να στρατευτούμε πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Γνωρίζοντας και εμείς την αξία που αποτελεί το Σινά και για να δείξουμε το θρησκευτικά, τουριστικά αλλά και τα φυσικά της αξιοθέατα, αποφασίσαμε στο Υπουργείο των Βακουφίων να οργανώσουμε το διεθνή αγώνα της αποστήθησης του Κορανίου στην πόλη Σάρμ ελ-Σέχ. Θα επισκέπτονται και οι φιλοξεννούμενοί μας τα αξιοθέατα , όπως Αικατερίνη. Η κίνησή μας αυτή βεβαιώνει την θέση που κατέχει το Σινά σε μας, επίσης βεβαιώνει ότι το Σινά είναι μια πόλη της ειρήνης. Το Σινά βρίσκεται μέσα στην καρδιά κάθε Αιγυπτίου και όλες οι προσπάθειες των τρομακρατικών οργανώσεων δεν θα μας εμποδίσουν από την ανάπτυξή της και στο να την φυλάξουμε από την τρομοκρατία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιμάμηδες που ζητούν μετάθεση στο Σινά για να αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία και τις εξτρεμιστικές ιδεολογίες.

Εύναι μεγϊλη η Αύγυπτοσ χϊριν ςτο όθοσ και ςτον πολιτιςμό τησ

Mokhtar-300x198

Αναμφύβολα η Αύγυπτοσ εύναι μια μεγϊλη χώρα χϊρη ςτουσ αρχηγούσ τησ, τουσ επιςτόμονλεσ τησ, τουσ ϊντρεσ και τισ γυναύκεσ τησ, χώρη ςτην ιςτορύα και ςτον πολιτιςμό τησ, χϊρη επύςησ ςτον ηγετικό ρόλο που διαδραματύζει ςτην περιοχό, εύτε ςε πολιτιςμικό, ιδεολογικό και επιςτημονικό επύπεδο εύτε ςε ςτρατιωτικό και ανθρώπινο επύπεδο. Γι’ αυτό βλϋπουμε πώσ η Αύγυπτοσ ςυμπεριφϋρεται ςαν μεγϊλη χώρα. Στο ςημεύο αυτό αναφϋρουμε τουσ παρακϊτω ςτύχουσ, Με αντιμετωπύζει ο χυδαύοσ με αιςχρότητα ενώ εγώ ςιχαύνομαι να του ςυμπεριφϋρομαι με τον ύδιο τρόπο όςο χυδαύοσ γύνεται, γύνομαι εγώ υπομονετικόσ όμωσ, υπϊρχει διαφορϊ μεταξύ υπομονόσ και ο ϊνθρωποσ ςε θϋςη ιςχύοσ και να αδυναμύασ. Η Αύγυπτοσ ϋχει υπομονό και δεν εύναι καθόλου αδύναμη. Εύναι η μεγαλύτερη αδελφό που επιδιώκει να ενώνει και να μην επιτρϋπει με όλη τησ τη δύναμη την διχόνια και την απειλό που μπορεύ να υπϊρχει για την περιοχό. Δεν μπορεύ να εγκαταλεύπει καμύα από τισ αδελφϋσ τησ να απειλεύται, ακόμα και αν αυτό η χώρα τησ ςυμπεριφϋρεται αιςχρϊ. Παρ’ όλ’ αυτϊ όμωσ πρϋπει να μ=πούμε ότι η ςοφό αιγυπτιακό πολιτικό δεν την αφόνει να πϋςει ςτην παγύδα και να ρύχνεται ς’ πϊλη που το θϋλουν ϊλλεσ δυνϊμεισ οι οπούεσ δεν γνωρύζουν τισ ςυνϋπειεσ. Όλη η ιςτορύα τησ Αιγύπτου αποδεικνύει ότι η Αύγυπτοσ ποτϋ δεν όταν επιθετικό δύναμη ούτε όταν δύναμη απειλόσ για τισ γειτονικϋσ τησ χώρεσ. Και αν υπϊρχει καμύα φορϊ ςύγκρουςη, τότε εύναι ςτιγμιαύα και δεν εύναι γνωςτικό ςτοιχεύο τησ χώρασ. Όλ’ αυτό επειδό η Αύγυπτοσ κατϊφερει να χωνϋψει πολλούσ πολιτιςμούσ πρϊγμα που φαύνεται ςτην προςωπικότητϊ τησ και των πολιτών τησ. Ο ύδιοσ ο Αλλϊχ εξαςφαλύζει την αςφϊλειϊ τησ και αυτό αναφϋρεται ςτο Κορϊνι.

Η έννοια της εθνικής ασφάλειας

Mokhtar-300x198

Η σταθερότητα κάθε χώρας είναι είναι σημαντικό στοιχείο της εθνικής της ασφάλειας. Η εθνικής ασφάλεια μιας χώρας είναι ευθύνη όλων των πολιτών, ιδίως αυτών που αποφασίζουν για την τύχη της χώρας και ιδιαίτερα οι αποφάσεις που αφορούν τις σχέσεις της με το εξωτερικό.

Αν θεωρείται η εθνική ασφάλεια μια χώρας μια κόκκινη γραμμή που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να παραβιάζεται, τότε είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις για αυτό. Για να φυλάσσεται δηλαδή η εθνική ασφέλεια μιας χώρας χρειάζεται να δίνουμε μεγάλη έμφαση στην μόρφωση η οποια θα επικεντρώνει την προσοχή στη σημαντικότητα της εθνικής ασφάλειας. Αυτό καθαυτό απαιτεί την εκπαίδευση όσων λαμβάνουν ηγετικές θέσεις στην χώρα. Διότι πρέπει να ξέρει ο κάθε υπεύθυνος τις συνέπειες των αποφάσειών του για την εθνική ασφέλεια.

Μπορεί κάποιοι από αμέλεια ή και από άγνοια να μην γνωρίζουν πως η συμπεριφορά τους ενδείχεται να επηρεάζει την εθνική ασφέλεια της χώρας. Αυτό φυσικά αφορά και όλους τους τομείς, λ.χ. οι αποφάσεις που λαμβάνονται, οι σχέσεις της χώρας με άλλες χώρες, οι συμφωνίες που υπογράφει η χώρα με άλλες χώρες κλπ.

Τονίζουμε επίσης ότι η αίσθηση της εθνικής ασφάλειας διαφέρει από έναν άνθρωπο στον άλλον λόγω πολλων παραγόντων, η παιδεία, ο πατριωτισμός κλπ. Γι’ αυτό θεωρούμε ότι πρέπι να εξασφαλίζονται τα εξής στοιχεία:

  • Περισσότερη μόρφωση που επικεντρώνει το ενδιαφέρον στην εθνική ασφάλεια για τους ανθρώπους που πρόκειται να λάβουν ηγετικές θέσεις στην χώρα.
  • Πρέπει να δίνεται έμφαση στην σημαντικότητα της εθνικής ασφάλειας και αυτό αφορά τους πολιτικούς, τους ανθρώπους των γραμμάτων και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να τονίζεται η σημασία της σταθερότητας της χώρας.
  • Πρέπει να συμβολεύονται οι αρμόδιες υπηρεσίες πριν γίνει οτιδήποτε συμφωνία με ξένα κράτη διότι αυτό μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την χώρα και τη σταθερότητά της.

Όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις πρέπει να έχει κανείς υπόψιν του την πολιτική κατάσταση εντός αλλά και εκτός χώρας, διότι πρέπει να έχει υπόψιν του την αραβική μας θέση, την αφρικάνικη και την ισλαμική επίσης και τις διεθνείς σχέσεις μας. Πρέπει να αναλογίζουμε δηλαδή τις συνέπειες των αποφάσειων για την χώρα μας.

Στο σημείο αυτό τονίζουμε το γεγονός ότι οι πολιτικές,  στρατιωτικές,  οικονομικές, πολιτισμικές, σχέσεις αλλά και οι σχέσεις των μέσα πρέπει να λειτουγούν με αρμονία μεταξύ τους, διότι επηρεάζει η κάθε μια την άλλη. Αυτό χρειάζεται να υπάρχει πατριωτική συνείδηση και εμπειρία και να λειτουρούμε όλοι ως μια ομάδα. Αυτό απαιτεί από τον κάθε υπεύθυνο να είναι στο ύψος των περιστάσεων και να έχει πλήρη επίγνωση της φύσης της ομάδας συνεργασίας του.

Σημειωτήεον είναι ότι δεν φτάνει η καλή βούηση για τη σταθερότητα μια χώρας, χρειάζεται επίσης να υπάρχει κατανόηση για αυτό.