- أوقاف أونلاين - http://foreign.awkafonline.com -

Sifa za waumini ndani ya kurani
17 jamad uwla 1437 H. 26/22016

awkaf-

Kwanza: vipengele

 1. Kumjua Mweneyzi Mungu ni njia ya imani
 2. Imani na matendo mema ni mambo yenye mshikamano

  Sifa za waumini

  1. Kumuogopa Mwenyezi Mungu.
  2. Kumtegemea Mwenyezi Mungu ipasavyo.
  3. Kuhifadhi sala na kunyeyekea ndani yake.
  4. Kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.
  5. Ukweli, uaminifu, kutimiza ahadi, haya na tabia njema.
 3. Neema alizoziandaa Mwenyezi Mungu kwa waumini.

Pili: Dalili:

Dadili ndani ya Kurani tukufu

 1. Mweneyzi Mungu Mtukufu anasema {1. Hakika wamefanikiwa Waumini,2. Ambaoni wanyenyekevu katika Sala zao, 3. Na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi, 4. Na ambao wanatoa Zaka. 5. Na ambao wanazilinda tupu zao, 6. Isipo kuwa kwa wake zao au kwa iliyo wamilikimikono yao ya kulia. Kwani hao si wenye kulaumiwa. 7. Lakini anaye taka kinyume cha haya, basi hao ndiowarukao mipaka. 8. Na ambao wanazitimiza amana zao na ahadi zao, 9. Na ambao Sala zao wanazihifadhi Hao ndio warithi,} Almuuminun 1-10.
 2. Mwenyezi Mungu anasema: {Hakika Waumini ni wale ambao anapo tajwa MwenyeziMungu nyoyo zao hujaa khofu, na wanapo somewa Aya zakehuwazidisha Imani, na wakamtegemea Mola wao Mlezi. 3. Hao ambao wanashika Sala na wanatoa katika yale tunayo waruzuku 4. Hao kweli ndio Waumini. Wao wana vyeo, na maghfira,na riziki bora, kwa Mola wao Mlezi. }Al anfal, 2-4.
 3. Mwenyezi Mungu anasema: {Kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao Mleziwananyenyekea, 58. Na wale ambao Ishara za Mola wao Mleziwanaziamini, 59. Na wale ambao Mola wao Mlezi hawamshirikishi,60. Na wale ambao wanatoa walicho pewa, na hali nyoyo zao zinagopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao Mlezi, 61. Basi wote hao ndio wanao kimbilia katika mambo yakheri, na ndio watakao tangulia kuyafikia.} Almuuminun 57-61.
 4. Mwenyezi Mungu anasema {Na ukisha kata shauri basi mtegemee Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu huwapenda wanao mtegemea.160. Akikunusuruni Mwenyezi Mungu hapana wakukushindeni, na akikutupeni ni nani, basi, baada yakeYeye ataye kunusuruni? Na Waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu} Al imran. 159-160.
 5. Mwenyezi Mungu anasema: {Na waja wa Arrahman Mwingi wa Rehema ni wale wanaotembea ulimwenguni kwa staha, na wajinga wakiwasemezahujibu: Salama! 64. Na wale wanao kesha kwa ajili ya Mola wao Mlezi kwa kusujudu na kusimama. 65. Na wale wanao sema: Mola wetu Mlezi! Tuondolee adhabu ya Jahannamu. Hakika adhabu yake ikimpata tuhaimwachi. 66. Hakika hiyo ni kituo na makao mabaya. 67. Na wale ambao wanapo tumia hawatumii kwa fujo wala hawafanyi ubakhili, bali wanakuwa katikati baina ya hayo.} Alfurqan 63-67.
 6. Mwenyezi Mungu anasema: {Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kuweni pamoja na wakweli} Atawba,119.
 7. Mwenyezi Mungu anasema: { Enyi mlio amini! Timizeni ahadi. Mmehalalishiwawanyama wa mifugo, ila wale mnao tajiwa. Lakinimsihalalishe kuwinda nanyi mmo katika Hija. HakikaMwenyezi Mungu anahukumu apendavyo} Almaida,1.

Dalili ndani ya hadithi.

 1. Kutoka kwa Ibn Umar (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: siku moja tulipokuwa tumekaa pamoja na mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akatutokezea mtu amevaa nguo myeupe sana ana nywele nyeusi haikuonekana athari yoyote ya safari na hakuna yeyote kati yetu aliyemjua mpaka akakaa mnele ya mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akakutanisha magoti yake na magoti ya mtume na kuweka bega lake katika bega la mtume kisha akasema: “ewe Muhammad nieleze kuhusu uisilamu.” Mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akasema: “ uisilamu ni kushuhudia kuwa hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na hakika Muhammad (rehma na amani zimshukie juu yake) ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na kusimamisha sala, na kutoa zaka na kufunga ramadhani na kuhiji nyumba ukiwa na uwezo. Akasema: “umesema kweli.” Akasema: “ nieleze kuhusu imani.” Akasema: “kumuamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na siku ya mwisho na kuamini kadari kheri yake na shari yake. Akasema: “ umesema kweli.” Akasema: “ nieleze kuhusu ihsani. Akasema: “ni kumuabudu Mwenyezi kama kama kwamba unamuona na iwapo humuoni basi yeye anakuona. Akasema: “Umesema kweli.” Akasema: “ nieleze kuhusu kiama. Akasema: “huenda muulizaji akawa anaelewa zaidi kuliko anaeulizwa. Akasema: “ nieleze ishara zake” akasema: “ mtumwa kuzaa bwana wake na kuwaona wachungaji watembeao miguu peku wanashindana katika ujenzi wa majumba makubwa. Akasema, kisha akaondokam nikabaki hali ya kufikiria, kisha nikamuuliza ewe Umar unamjua ni nani huyo muulizaji? Akasema: “ Mwenyezi Mungu na mtume wake wanaju. Akasema Yule ni Jibrilu amekujieni kukufundisheni dini yenu.” (Muslim)
 2. Kutoka kwa Anas bin Malik (Mwenyezi mungu amwie radhi)hakika ya mtume (rehma na amani zimshukie juu yake siku moja alitoka na akakutana na kijana wa kianswar anaitwa Haritha bin Nuuman, akamwambia: “ umeamkaje ewe Haritha? Akasema: nimeamka hali ya kuwa ni muumini wa kweli. Akasema mtume wa Mweneyzi Mungu (Rehma na amani zimshukie juu yake) angalia usemacho, kwani kila haki ina kithibitisho, basi ni upi huo uthibitisho wa imani yako? Akasema: Najizoea nafsi yangu kujiepusha na ya dunia, nikakesha usiku wangu na kufunga mchana wangu, nami kama kwamba naagalia Arshi ya Mola wangu iliyo wazi na kama kwamba naagalia watu wa peponi namna wanavyotembeleana, na kama kwamba naangalia watu wa motoni na namna wanavyofanyiana uadui ndani yake. Mtume rehma na amani ziwe juu yake akamwambia. Umeona (umesema kweli) basi jilazimishe. Kasema hivi mara mbili, mja Mwenyezi Mungu amenawirisha imani ndani ya moyo wake.” (sehemu ya imani).
 3. Kutoka kwa Abi Hurayra (mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: amesema mjumbe wa Mweneyzi Mungu (rehma na amani zimshukie juu yake) imani ni sehemu sabini au sitini ya mafungu na bora ya (mafungu haya) ni kauli ya “Lailaha illa llahu” (hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na kuondosha uchafu njiani na kuona haya ni sehemu ya imani.” (Muslim)
 4. Kutoka kwa Umar (radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake) amesema, nimemsikia mjumbe wa Mweneyzi Mungu (rehma na amani zimshukie juu yake) akisema: “ lau kama mungelimtegemea Mwenyezi Mungu kama ipasavyo basi angelikupeni riziki kama ampavyo ndege, huondoka asubuhi ana njaa na kurudi jioni ameshiba.” (Tirmidhi).
 5. Kutoka kwa Ibn Abbas (radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao) amesema, mtume alikwenda kwa Umar alipokuwa yupo na masahaba zake, akasema: “je nyinyi ni waumini?” hawakujibu. –akawauliza mara tatu- kisha mwishoni Umar akasema. “ndio, tunaamini kile ulichotuletea, na kushukuru juu ya hali nzuri na kusubiri juu ya balaa, na tunaamini kadari. Mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) Akasema: “hakika mumeamini kwa jina la Mola wa Alkaba.” (Tabari).

Tatu: maudhui

Miongoni mwa rehema za Mwenyezi Mungu ni na upendo wake kwa waja wake ni kuwapelekea mitume ili wawaongoze katika njia ya haki, na katika njia iliyonyooka, ili isije ikapatikana hoja kwa mja yeyote mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema { Mitume hao ni wabashiri na waonyaji, ili watuwasiwe na hoja juu ya Mwenyezi Mungu baada ya kuletewaMitume. Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima }Anisaa 165.

Kumuamni Mwenyezi Mungu ni katika ilaka kubwa walizokuja nazo mitume, ikiwa na maana kuthibiti imani ya Mwenyezi Mungu –itikadi- ndani ya moyo wa mja, na kuamini malaika wake, vita  vyake, mitume wake, na siku ya mwisho na kadari kheri zake na shari zake. Na waumini itawalazimu watimize wajibu wa imani nao ni kutimiza yale waliyokalifishwa ambayo yana uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu yaliyoletwa kutoka kwa mtume wetu (rehma na amani zimshukie) katika makatazo na mahimizo.

Na kumjua Mwenyezi Munguni njia ya kwanza ya imani, Mwenyezi Mungu anasema { Basi jua ya kwamba hapana mungu ila Mwenyezi Mungu, na omba maghufira kwa dhambi zako na za Waumini wanaume na Waumini wanawake. Na Mwenyezi Mungu anajua mahali penu pa kwenda na kurudi, na mahali penu pakukaa.} Muhammah, 19.

Na kitu kijulikanacho ni kuwa imani ya Mwenyezi Mungu imeshikamana na matendo mema, na wala havitengani, imekuja katika kurani tukufu ndani ya aya nyingi, kwa mfano, { Na wale walio amini na wakatenda mema, hao ndiowatu wa Peponi, humo watadumu }Albaqara 82. Na { Hakika walio amini na wakatenda mema, Mola wao Mlezi atawaongoa kwa sababu ya Imani yao. Itakuwa inapita mito kati yao katika Mabustani yenye neema }Yunus 9. Na aliposema { Hakika wale walio amini na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa kwenye Pepo za Firdausi }kahf 107. Na aya nyeginezo zilizo tukufu.

Imani huzidi kwa kutii na hupungua kwa maasi, na kuna  sehemu (makundi) tafauti za waumini kwa mujibu wa imani zao kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka kwa Abi Hurayra amesema: amasema mjumbe wa Mwenyezi Mungu (rehma na amani zimshukie juu yake)  imani ni sehemu sabini au sitini ya mafungu na bora ya (mafungu haya) ni kauli ya “Lailaha illa llahu” (hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na kuondosha uchafu njiani na kuona haya ni sehemu ya imani.” Na matendo mema ni sehemu ya imani.

Na imekuja katika hadithi ya Jibrilu – juu yake rehema- iliyo mashuhuri inayoweka wazi ukweli wa imani ambayo inapaswa kuwepo ndani ya nyoyo ya kila muumini, hadithi yenyewe, anasema umar (Mweneyzi mungu amwie radhi) amesema: siku moja tulipokuwa tumekaa pamoja na mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akatutokezea mtu amevaa nguo myeupe sana ana nywele nyeusi haikuonekana athari yoyote ya safari na hakuna yeyote kati yetu aliyemjua mpaka akakaa mnele ya mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akakutanisha magoti yake na magoti ya mtume na kuweka bega lake katika bega la mtume kisha akasema: “ewe Muhammad nieleze kuhusu uisilamu.” Mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akasema: “ uisilamu ni kushuhudia kuwa hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu na hakika Muhammad (rehma na amani zimshukie juu yake) ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, na kusimamisha sala, na kutoa zaka na kufunga ramadhani na kuhiji nyumba ukiwa na uwezo. Akasema: “umesema kweli.” Akasema: “ nieleze kuhusu imani.” Akasema: “kumuamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na siku ya mwisho na kuamini kadari kheri yake na shari yake. Akasema: “ umesema kweli.” Akasema: “ nieleze kuhusu ihsani. Akasema: “ni kumuabudu Mwenyezi kama kama kwamba unamuona na iwapo humuoni basi yeye anakuona. Akasema: “Umesema kweli.” Akasema: “ nieleze kuhusu kiama. Akasema: “huenda muulizaji akawa anaelewa zaidi kuliko anaeulizwa. Akasema: “ nieleze ishara zake” akasema: “ mtumwa kuzaa bwana wake na kuwaona wachungaji watembeao miguu peku wanashindana katika ujenzi wa majumba makubwa. Akasema, kisha akaondokam nikabaki hali ya kufikiria, kisha nikamuuliza ewe Umar unamjua ni nani huyo muulizaji? Akasema: “ Mwenyezi Mungu na mtume wake wanaju. Akasema Yule ni Jibrilu amekujieni kukufundisheni dini yenu.” (Muslim).

Na Mwenyezi Mungu Mtukufu ameweka wazi katika kitabu chake kitukufu sifa nyingi za waja wake waumini,kwa mfano, unyenyekevu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa kuwa unyenyekevu ni vyeo vya juu kabisa, Mwenyezi Mungu anasema { Hakika Waumini ni wale ambao anapo tajwa MwenyeziMungu nyoyo zao hujaa khofu, na wanapo somewa Aya zakehuwazidisha Imani, na wakamtegemea Mola wao Mlezi. 3. Hao ambao wanashika Sala na wanatoa katika yale tunayo waruzuku 4. Hao kweli ndio Waumini. Wao wana vyeo, na maghfira,na riziki bora, kwa Mola wao Mlezi.}Al anfal 2-4. Na anasema { Kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao Mleziwananyenyekea, 58. Na wale ambao Ishara za Mola wao Mleziwanaziamini, 59. Na wale ambao Mola wao Mlezi hawamshirikishi,60. Na wale ambao wanatoa walicho pewa, na hali nyoyo zao zinagopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao Mlezi, }Al muuminuun 57-60. Na anasema pia { Hakika wewe unamwonya mwenye kufuata ukumbusho, naakamcha Arrahman, Mwingi wa Rehema, kwa ghaibu. Basimbashirie huyo msamaha na ujira mwema.} Yasini, 11.

Na mtume (rehma na amani zimshukie juu yake ametupigia mfano wa hali ya juu ya unyenyekevu. Kutoka kwa Mutarif  kutoka kwa baba yake amesema: nimemuona mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akisali na katika kifua chake kuna mgurumo kama mgurumo wa chombo .” (Ibn Khuzayma). Na mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) alikuwa akimuomba Mweneyzi Mungu ampe unyenyekevu, kutoka kwa Abi Mijlaz (radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake) amesema: Umar alitusalisha sala, akaifupisha, na akapinga (kuwa hakufupisha) akasema, kwami sijatimiza rukuu na sujudu? Wakasema: ndio” akasema: “kwa kuwa mimi nimeomba kwakati wa sujudu na kurukuu dua aliyokuwa akiomba mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) akiomba “ewe Mola kwa elimu yako ya visivyojulikana na kudura zako kwa viumbe nihuishe iwapo uhai una kheri nami na unifishe iwapo kifo kina kheri nami, nakuomba unyenyekevu wako kwa nikionacho na nisichokiona na neno la kweli niwapo na hasira na kuridhia, na lengo wakati wa umasikini na utajiri, na kadha ya kuona uso wako na hamu ya kukutana nawe na najikinga kwako kutokana na madha yenye kudhuru na fitina zenye kupoteza, ewe Mola zipambe nyoyo zeteu kwa imani na utufanye katika walioongoka.” (Ahmad).

Mshairi anasema:

Muogope mola na tarajia kila zuri * usiitii nafsi kwa maasi utajuta.

Kuwa na khofu na matarajio * na jibashirie msamaha wa Mungu iwapo ni muisilamu.

Namiongoni mwa sifa za waumini ni kumtegemea Mwenyezi Mungu, ikiwa na maana kuufanya moyo umtegemee Mwenyezi Mungu katika kuleta masilahi na kuondoa madhara, na kumuachia mambo yote Yeye pamoja na kuitakidi kuwa hakuna atoaye wala azuiaye na anayedhuru na kunufaisha isipokuwa Yeye pekee. Muumini humtegemea  Mwenyezi Mungu na hutenda sababu zenye kupelekea kutimia matendo bila ya kutegemea matendo hayo. Kufanya sababu haina maana kuwa humtegemei Mwenyezi Mungu, kutoka kwa Umar (radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake) amesema, nimemsikia mjumbe wa Mweneyzi Mungu (rehma na amani zimshukie juu yake) akisema: “ lau kama mungelimtegemea Mwenyezi Mungu kama ipasavyo basi angelikupeni riziki kama ampavyo ndege, huondoka asubuhi ana njaa na kurudi jioni ameshiba.” (Tirmidhi).

Ama kwa wale wanaodai kuwa kumtegemea Mwenyezi mungu bila ya kufanya kazi huku hakuitwi kumtegemea Yeye bali huko ni kuzembea na kuzembea ametukataza mtume (rehma na amani zimshukie) na pia kukataza sababu zinazopelekea kuzembea, kutoka kwa Muadh bin jabal ( Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema; nilikuwa nyuma ya punda wa mtume (rehma na amani zimshukie) akiitwa Ukayr. Akasema (mtume) ewe Muadh hivyo unafahamu haki ya Mwenyezi Mungu juu ya waja na haki za waja kwa Mweneyzi Mungu? Akasema: Mwenyezi Mungu na mtume wake wanajua. Akasema: “haki ya Mwenyezi Mungu juu ya waja ni kumuabudu Mwenyezi Mungu na wala wasimshirikishe na chochote na haki za waja kwa Mwenyezi Mungu ni kutomwadhibu Yule asiyemshirikisha na chochote.” Akasema: ewe mjumbe wa Mwenyezi Munguje niwaambie watu hivyo? Akasema: “usiwaambie ili wasije kuzembea” (muslim). Kumtegemea kunakotakiwa kunashikamana na maisha ya muumini, manufaa hayatopatikana au madhara isipokuwa kwa utegemezi ulio mzuri.

Na miongoni mwa sifa za waumini ni kuhifadhi sala na kunyeyekea ndani yake. Mwenyezi Mungu anasema { Hakika wamefanikiwa Waumini,2. Ambao ni wanyenyekevu katika Sala zao,}. Sala ni alama ya uisilamu na imeamrishwa kupitia aya nyingi Mwenyezi Mungu anasema{Na shikeni Sala, na toeni Zaka, na inameni pamoja na wanao inama}Albaqara 43. Na mtume (rehma na amani zimshukie) akaifanya ni moja ya nguzo tano za kiisilamu, kutoka kwa Ibn Umar (Mwenyezi Mungu awawie radhi) amesema; amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu (reahma na amani zimshukie) “ uisilamu umejemngea juu ya nguzo tano: kushuhudia kuwa hapana Mola wa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, na Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu nakusimamisha sala, na kutoa zaka, na kuhiji nyumba na kufunga Ramadhani.” (Bukharin a Muslim).

Na watu wametafautiana kidaraja za unyenyekevu ndani ya sala, wapo wapatao malipo kamili, na wengine hawana wapatacho zaidi ya kujihangaisha na tabu, kutoka kwa Abi Hurayra (Rehma na amani ziwe juu yake) amemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu akisema: “ huenda anaesimama usiku kusali fungu lake likawa ni kukesha tu usiku, na huenda anaefunga fungu lake likawa ni kukaa na njaa na kiu.” (Albaihaqi). Sala ni sababu za kuifunza nafsi tabia na nyendo na kujiweka mbali na yenye kuchukiza, mwenye kusali huwa yuko mbali sana na sababu za kuingia katika maasi na maovu. Mwenyezi Mungu anasema { na ushike Sala.Hakika Sala inazuilia mambo machafu na maovu.}Al ankabuut 45. Na katika yenye kuthibitisha kuwa ni lazima sala iwe na unyenyekevu ni hadithi iliyopokelewa na Anas bina Malik (radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake)amesema; amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu (rehma na amani zimshukie juu yake) inakuwaje watu hunyanyua macho yao juu (mbinguni) ndani ya sala zao, akasisitizaneno lake hili mpaka akasema: waache hivyo au Mwenyezi Mungu atapofua macho yao.” (Bukhari).

Na miongoni mwa sifa za waumini ni kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa maana ya utoaji wa zaka iliyolazimishwa na sadaka za kujitolea, kutoka kwa Ibn Umar (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amesema: “mkono wa juu (utoao) ni bora kuliko wa chini (usiotoa), na anza kwa unaowalisha, na sadaka iliyo bora ni ile itolewayo kwa kificho na anayeacha kuomba Mungu atamsaidia na anayejitosheleza basi Mungu atamtoshelezea.” (Bukhari). Kutoka kwa Ibn Masuud (Mwenyezi Mungu amwie radhi) amepokea kutoka kwa mtume (rehma na amani zimshukie juu yake) amesema: “ mtu akitoa kwa ajili ya watu wake huhesabiwa ni katika sadaka.” (muslim). Muumini huamini kuwa mali aliyonayo ni kama dhamana kwake, na fadhila zipo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Kutoka wa Abi Hurayra (Mwenyezi Mungu amwie radhi) kwamba mtume  (rehma na amani zimshukie juu yake) amesema: “ kijana mmoja alipokuwa akitembea jangwani akasikia sauti utoka mawinguni, nyoshelezea bustani ya Fulani, mawingu yale yakasogea kachota maji yake katika chombo, tahamaki kile chombo kikajaa maji chote, mara kuna mtu mwengine amemsimama kwenye bustani yake akijaribu kunyoshelezea maji, akamwambia: ewe mja wa Mweneyzi Mungu, unaitwa nani? Akasema, ni Fulani lile jina alililisokia kutoka katika mawingu, akamwambia, kwa nini unaniulia jina langu, akamwambia: “ nimesikia sauti kutoka mawinguni ambayo yamenipa maji yake, yakisema “ nyosheleza bustani ya Fulani kwa kutaja jina lako, wewe kwani unafanya nini ndani ya bustani hiyo? Akajibu: “kwa kuwa umeuliza basi mimi huwa matunda yakiwa tayari basi hutoa sadaka thuluthi na mimi mwenyewe na wanangu hula thuluthi najirudisha thuluthi yake.

Na kurani imeashiria sifa za waumini kama ifuatavyo kwa mfano, wanajiepusha nay a upuuzi, na huchunga amana, Mwenyezi Mungu anasema {1. Hakika wamefanikiwa Waumini,2. Ambaoni wanyenyekevu katika Sala zao, 3. Na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi, 4. Na ambao wanatoa Zaka. 5. Na ambao wanazilinda tupu zao, 6. Isipo kuwa kwa wake zao au kwa iliyo wamilikimikono yao ya kulia. Kwani hao si wenye kulaumiwa. 7. Lakini anaye taka kinyume cha haya, basi hao ndiowarukao mipaka. 8. Na ambao wanazitimiza amana zao na ahadi zao, 9. Na ambao Sala zao wanazihifadhi  10. Hao ndio warithi, 11. Ambao watairithi Pepo ya Firdausi, wadumu humo} Almuuninuun 1-11. Aya zikaweka wazi kuwa mafanikio na kufuzu ni kwa atakayesifika kwa sifa hizi za unyenyekevu ndani ya sala, kujiepusha na upuuzi, kutoa zaka, kuhifadhi tupu, kuhifadhi amana na kuzifikisha kwa wenyewe, kutimiza ahadi na yote hayo yametajwa ndani ya kurani kama ni sifa kwa waumini na tabia zao.

Kwa waumini ni lazima wawe na tabia ya kutimiza ahadi kama ilivyokuja ndani ya kurani ili ajidhaminie mafanikio duniani na akhera, ikipatikana imani ndani ya moyo wa mja kama itakiwavyo basi itamuhifadhi na chuki na itikadi kali na kutenda yaliyokatazwa na itamfanya ampendelee mwengine zaidi kuliko hata nafsi yake na atajiepusha na kauli za uongo na kukaa vikao vya kipuuzi, na atakuwa na pupa ya kufanya mema kwa ajili ya manufaa ya jamii na taifa lake. Ama kwa wanaojidai kuwa ni wauminina tabia zake zikawa ni mbaya na mwenendo wake ukawa si mzuri basi imani yake huwa ni pungufu. Kwani imani ahihi hujulikana, Kutoka kwa Anas bin Malik (Mwenyezi mungu amwie radhi)hakika ya mtume (rehma na amani zimshukie juu yake siku moja alitoka na akakutana na kijana wa kianswar anaitwa Haritha bin Nuuman, akamwambia: “ umeamkaje ewe Haritha? Akasema: nimeamka hali ya kuwa ni muumini wa kweli. Akasema mtume wa Mweneyzi Mungu (Rehma na amani zimshukie juu yake) angalia usemacho, kwani kila haki ina kithibitisho, basi ni upi huo uthibitisho wa imani yako? Akasema: Najizoea nafsi yangu kujiepusha na ya dunia, nikakesha usiku wangu na kufunga mchana wangu, nami kama kwamba naagalia Arshi ya Mola wangu iliyo wazi na kama kwamba naagalia watu wa peponi namna wanavyotembeleana, na kama kwamba naangalia watu wa motoni na namna wanavyofanyiana uadui ndani yake. Mtume rehma na amani ziwe juu yake akamwambia. Umeona (umesema kweli) basi jilazimishe. Kasema hivi mara mbili, mja Mwenyezi Mungu amenawirisha imani ndani ya moyo wake.” (sehemu ya imani).

Inatakiwa muumini asifike kwa sifa njema za ukweli, uaminifu, kutekeleza ahadi, ukarimu, haya, msimamo, upole, msamaha, unyeyekevu, uadilifu, hisani, kuathiri na tabia nyengine njema ambazo kurani imehimiza, Mwenyezi Mungu anasema {Enyi mlio amini! Mcheni Mwenyezi Mungu, na kuweni pamoja na wakweli}At tawbah 119. Na akasema { Na ambao wanazichunga amana zao na ahadi zao } Al maarij 32. Na akasema kuhusu alama za wakweli wacha Mungu. { na wanao timiza ahadi yao wanapo ahidi, na wanaovumilia katika shida na dhara na wakati wa vita; haondio walio sadikisha, na hao ndio wajilindao } Al baqara 177.

Na Mwenyezi Mungu amewandalia waumini wenye kusifika kwa tabia njema kwa malipo mazuri na thawabu njema, akasema { Hakika wale walio amini na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa kwenye Pepo za Firdausi108. Watadumu humo; hawatataka kuondoka.} Kahf 107-108.