Εύναι μεγϊλη η Αύγυπτοσ χϊριν ςτο όθοσ και ςτον πολιτιςμό τησ

Mokhtar-300x198

Αναμφύβολα η Αύγυπτοσ εύναι μια μεγϊλη χώρα χϊρη ςτουσ αρχηγούσ τησ, τουσ επιςτόμονλεσ τησ, τουσ ϊντρεσ και τισ γυναύκεσ τησ, χώρη ςτην ιςτορύα και ςτον πολιτιςμό τησ, χϊρη επύςησ ςτον ηγετικό ρόλο που διαδραματύζει ςτην περιοχό, εύτε ςε πολιτιςμικό, ιδεολογικό και επιςτημονικό επύπεδο εύτε ςε ςτρατιωτικό και ανθρώπινο επύπεδο. Γι’ αυτό βλϋπουμε πώσ η Αύγυπτοσ ςυμπεριφϋρεται ςαν μεγϊλη χώρα. Στο ςημεύο αυτό αναφϋρουμε τουσ παρακϊτω ςτύχουσ, Με αντιμετωπύζει ο χυδαύοσ με αιςχρότητα ενώ εγώ ςιχαύνομαι να του ςυμπεριφϋρομαι με τον ύδιο τρόπο όςο χυδαύοσ γύνεται, γύνομαι εγώ υπομονετικόσ όμωσ, υπϊρχει διαφορϊ μεταξύ υπομονόσ και ο ϊνθρωποσ ςε θϋςη ιςχύοσ και να αδυναμύασ. Η Αύγυπτοσ ϋχει υπομονό και δεν εύναι καθόλου αδύναμη. Εύναι η μεγαλύτερη αδελφό που επιδιώκει να ενώνει και να μην επιτρϋπει με όλη τησ τη δύναμη την διχόνια και την απειλό που μπορεύ να υπϊρχει για την περιοχό. Δεν μπορεύ να εγκαταλεύπει καμύα από τισ αδελφϋσ τησ να απειλεύται, ακόμα και αν αυτό η χώρα τησ ςυμπεριφϋρεται αιςχρϊ. Παρ’ όλ’ αυτϊ όμωσ πρϋπει να μ=πούμε ότι η ςοφό αιγυπτιακό πολιτικό δεν την αφόνει να πϋςει ςτην παγύδα και να ρύχνεται ς’ πϊλη που το θϋλουν ϊλλεσ δυνϊμεισ οι οπούεσ δεν γνωρύζουν τισ ςυνϋπειεσ. Όλη η ιςτορύα τησ Αιγύπτου αποδεικνύει ότι η Αύγυπτοσ ποτϋ δεν όταν επιθετικό δύναμη ούτε όταν δύναμη απειλόσ για τισ γειτονικϋσ τησ χώρεσ. Και αν υπϊρχει καμύα φορϊ ςύγκρουςη, τότε εύναι ςτιγμιαύα και δεν εύναι γνωςτικό ςτοιχεύο τησ χώρασ. Όλ’ αυτό επειδό η Αύγυπτοσ κατϊφερει να χωνϋψει πολλούσ πολιτιςμούσ πρϊγμα που φαύνεται ςτην προςωπικότητϊ τησ και των πολιτών τησ. Ο ύδιοσ ο Αλλϊχ εξαςφαλύζει την αςφϊλειϊ τησ και αυτό αναφϋρεται ςτο Κορϊνι.