Η ιςτορύα των ειδωλύων και η καταςτροφό των πολιτιςμών

Mokhtar-300x198

Αρχικϊ πρϋπει να τονύςουμε ότι δεν υπϊρχει μουςουλμϊνοσ ςτο πρόςωπο τησ γησ που να λατρεύει ϋνα ειδώλιο, ό που να διαδύδει την λατρεύα του. Στο ςημεύο αυτό θεωρούμε αναγαύο να αναφερόμαςτε ςτη απαγόρευςη τησ δημιουργύασ των ειδωλύων από το Ιςλϊμ. Η απαγόρευςη ϋγινε κυρύωσ για δυο λόγουσ, ο πρώτοσ όταν ότι οι ϊνθρωποι εκεύνη των εποχό όταν νεομουςουλμϊνοι, δηλαδό ϋχουν αςπαςτεύ το Ιςλϊμ πρόςφατα, ςε μια κοινωνύα όπου επικρατούςε, μϋχρι και τη ςτιγό που ϋγιναν μουςουλμϊνοι, η ειδωλολατρύα. Μόλιςτα, πολλού ειδωλολϊτρεσ θεωρούςαν πωσ η λατρεύα των ειδωλύων εύναι επειδό αυτϊ τα ειδώλια τουσ φϋρουν, όπωσ αναφϋρει και το Κορϊνι, πιο κοντϊ ςτο θεό. Ο δεύτεροσ λόγοσ εύναι ότι τα ειδώλια εκεύνη την εποχό τα ϋφτιαχναν οι ϊνθρωποι για να τα λατρεύουν, για αυτό οι ςύντροφοι του Προφότη τα κατϋςτρεψαν τα ειδώλια που όταν γύρω από την Κϊαμπα. Όμωσ, δεν ϋκαναν το ύδιο ς’ ϊλλουσ χώρα που κατϋλαβαν. Τώρα όμωσ βλϋπουμε ότι η ιςλαμικό Όμμα ϋχει αυτότη ςυμφορϊ, που φαύνεται ς’ αυτούσ τουσ ανθρώπουσ που καταςτρϋφουν τα πϊντα. Αυτού οι ϊνθρωποι εύναι αμόρφωτοι διότι με τισ πρϊξεισ τουσ δύνουν αφορμό ςτισ ιμπεριαλιςτικϋσ δυνϊμεισνα επεμβαύνουν ςτισ υποθϋςεισ μασ, όχι μόνο, αλλϊ και να καταλϊβουν τισ χώρεσ μασ. Η καταςτροφό που γύνεται εισ βϊροσ του πολιτιςμού που βρύςκεται ςτισ αραβικϋσ μασ χώρεσ, ϋχει ςκοπό να ςβόςει τον πολιτιςμό μασ τον ιςλαμικό και όχι μόνο αλλϊ και τον χριςιανικό. Αυτού οι ϊνθρωποι δεν ϋχουν κανϋνα όθοσ ούτε πςτεύουν ςε καμύα θρηςκεύα. Αυτού πιςτεύουν μόνο ςτο ςυμφϋρον και γι’ αυτούσ πϊντα ιςχύει, «ο ςκοπόσ αγιϊζει τα μϋςα». Το ζότημα εύναι ότι αυτού οι ϊνθρωποι δόθεν αυτοθεωρούνται μουςουλμϊνοι, όμωσ, το Ιςλϊμ δεν ϋχει καμύα ςχϋςη μαζύ τουσ. Αυτού κατϊφεραν με τισ βϊρβαρεσ πρϊξεισ τουσ να παραμορφώςουν την εικόνα του Ιςλϊμ. Τϋτοιοι ϊνθρωποι εύναι αφοςιωμϋνοι ςτον Σατανϊ. Άξιον αναφορϊσ εύναι ότι ο Μεγϊλοσ Ιμϊμησ και το Υπουργεύο των Βακουφύων αλλϊ και ο Ούκοσ του Ιφτϊα, τονύζουν ςυνϋχεια ότι δεν επιτρϋπεται να καταςτρϋφει κανεύσ κανϋναν πολιτιςμό η να πωλόςει τύποτα από τα αρχαύα αντικεύμενα διότι εύναι κληρονομιϊ. Ένα ακόμα ςημαντικό γεγονόσ που μασ κϊνει εντύπωςη εύναι ότι οι μεγϊλεσ δυτικϋσ δυνϊμεισ δεν δύνουν αρκετό ςημαςύα για να βοηθόςουν ςτην επύλυςη των προβλαμϊτων τησ αραβικόσ περιοχόσ. Αυτό μασ κϊνει εμασ να ελϋγχουμε τισ υποθϋςεισ μασ, και να ελϋγχουμε και το θϋμα των Φϊτωα. Δηλαδό να το αναλϊβουν οι ειδικεύ\υμϋνοι ϊνθρωποι.