Οι πρωτεύουςεσ, τα ςύνορα και η χτύςη των κρατών

Mokhtar-300x198

Η ςχϋςη ανϊμεςα ςτισ χώρεσ και τισ πρωτεύουςεσ τησ εύναι ςτενό. Και αυτό εύναι λογικό και το βλϋπουμε ςχεδόν ς’ όλεσ τισ χώρεσ. Πϊντα η πρωτεύουςα αποτελεύ την καρδιϊ μιασ χώρασ και αυτό δύνει η χώρα περιςςότερο ενδιαφϋρον ςτην πρωτεύουςϊ τησ, ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ πόλεισ. Αυτό όμωσ δεν ςημαύνει ότι η χώρα παραμελεύ τισ ϊλλεσ πόλεισ τησ ούτε τουσ ϊλλουσ πολύτεσ που μϋνουν εκτόσ πρωτεύουςασ. Χρειϊζεται όμωσ να αναφϋρουμε ότι η ανϊπτυξη τισ περιφερειακϋσ πόλεισ δεν εύναι μόνο ευθύνη τησ κυβϋρνηςησ, όμωσ η ευθύνη εύναι ολονών. Πρϋπει να ςυμϊλουν δηλαδό και οι μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ ςτο θϋμα αυτό και οι επιχειρηματύεσ και όλα τα υπουργεύα. Όλοι δηλαδό πρϋπει να ςυνεργϊζονται από κοινό και πολύ ςτενϊ για την ανϊπτυξη των περιφερειακών πόλεων. Αυτό θα μετατρϋψει την φύςησ των πόλεων αυτών και θα γύνουν πόλεισ υποδοχόσ και όχι το αντύθετο. Αν όμωσ δεν γύνει αυτό τότο το αποτϋλεςμα θα εύναι η μαζικό μετανϊςτευςη των πολιτών ςτην πρωτεύουςα. Επύςησ θα ϋχουμε και υποβαθμιςμϋσ και φτωχογειτονιϋσ και θα δημιουργηθεύ μια κοινωνύακαθαρϊ ταξικό και με το πϋραςμα του χρόνου θα δημιουργηθούν ςοβαρϊ προβλόματα που θα απαιτόςουν λύςεισ. Το κρϊτοσ δύνει μεγϊλο ενδιαφϋρουν ςτισπεριφερειακϋσ πόλεισ καιπροςπαθεύ να προςφϋρει όλεσ τισ απαραύτητεσ υπηρεςύεσ ςτισ περιφερειακϋσ πόλεισ,ςτην παιδεύα, υγεύα, ςτον πολιτιςμό και όλεσ τισ ανϊγκεσ που χρειϊζονται οι πολύτεσ των πόλεων τησ χώρασ, επύςησ θϋςεισ εργαςύασ. Αυτό θα δϋςει τουσ πολύτεσ με την πατρύδα τουσ. Αυτό που γύνεται ςε διϊφορεσ πόλεισ, ςτο Σινϊ, ςτο Ματρούχ, ςτην Ιςμαηλύα ςτο Χαλαώμπ και Σαλατύν και ς’ ϊλλεσ πόλεισ θα βοηθόςει επύςησ ςτην ςωςτό πληθυςμικϊ κατανομό. Αυτό θα βοηθόςει ςτο να υπϊρχει ιςορροπύα και θα προςφϋρει για κϊθε πολύτη μια ζωό αξιοπρεπό. Αυτό εύναι αναμφύβολα μια ϋνδειξη πολιτιςμού κϊθε ςύγχρονου κρϊτουσ.